Deltabeslissingen 2014

1 september 2014

Deltabeslissingen 2014

​Drinkwater is één van de gebruiksfuncties binnen het Deltaprogramma en heeft t.o.v. de overige functies een bijzondere positie. Veilig en schoon drinkwater is internationaal een mensenrecht en opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Nationaal is de Drinkwaterwet van kracht, waarin is vastgelegd dat de drinkwatervoorziening een publieke taak is en een dwingende reden van groot open-baar belang. Voldoende drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksge-zondheid. Een tekort leidt tot maatschappelijke ontwrichting.

Centrale regie op de drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening vraagt een nationale bescherming. Het nieuwe instrument ‘voorzieningenni-veau’ geeft de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op watertekorten in een bepaald gebied weer, in normale en droge situaties. In de Deltabeslissing Zoet Water wordt de drinkwatervoorziening benoemd als een bijzondere vorm van gebruik van de zoetwatervoorziening. Dit is een publieke taak: overheden hebben op grond van de Drinkwaterwet een zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Vewin is het daarmee eens. Dat betekent dat bij de opstelling van regionale afspraken de drinkwatervoorziening als een bijzondere vorm van gebruik prioriteit krijgt boven andere gebruikers. Deze moet ook in de regio’s als zodanig worden geïmplementeerd in het voorzieningen-niveau.
- Het Rijk blijft de centrale regie van zoetwater op de drinkwatervoorziening op zich nemen 
-
 Drinkwatervoorziening als prioritaire functie implementeren in regionale voorzieningenniveaus
- Handhaaf de huidige positie van drinkwater in de landelijke verdringingsreeks

Voorkom toenemende verzilting

Diverse maatregelen kunnen verzilting verergeren zoals, verbreding zeesluizen IJmuiden, verdieping Havenbedrijf, extra water voor ‘rode vaart’ in West Brabant, onttrekking van extra zoet water uit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal voor de KWA in West-Nederland . Verminder verzilting door o.a. een gegaran-deerde hoeveelheid water blijvend over de Lek te laten stromen. 
Sta geen ingrijpende maatregelen toe die verzilting verergeren en neem compenseren maat-regelen om verzilting te voorkomen

Drinkwater is een vitale infrastructuur en dient beter beschermd te worden tegen overstromingen

Vewin is tevreden over het feit dat in de Deltabeslissing drinkwater benoemd is als vitale en kwetsbare functie, welke bijzondere aandacht vraagt voor de gevolgen van overstromingen en bij droogte.
Er is een nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en economie tegen overstromingen. In de nieuwe aanpak dient de bijzondere positie van drinkwater uitgewerkt te worden in de waterveiligheids-programma’s.
Productielocaties voor de drinkwaterbereiding moeten door de overheid goed beschermd worden tegen overstromingen om de continuïteit van de drinkwatervoorziening zoveel als mogelijk te borgen

Leg bekostiging van zoetwater daar waar het hoort

Consumenten betalen voor drinkwater. De drinkwatersector draagt verantwoordelijkheid voor betaling van door haar veroorzaakte kosten en verwacht van derden hetzelfde. Fiscale instrumenten op de drinkwater-voorziening hebben geen effect op de omvang van onttrekkingen, het watergebruik en brengen ongewen-ste hoge kosten met zich mee. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ dient leidend te zijn.
Leg de kosten van het zoetwaterbeheer bij degenen die de kosten veroorzaken

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt