Drinkwatervoorziening in kustgebied verdient nationale bescherming

Terug 7 maart 2016

Drinkwatervoorziening in kustgebied verdient nationale bescherming

​De drinkwatervoorziening is benoemd als een cruciale en vitale functie en aangemerkt als nationaal belang, met een zorgplicht voor de overheid. Met name in het kustgebied vormt de drinkwatervoorziening ook een hele goede functiecombinatie met natuur.

Vanuit de Drinkwaterwet hebben de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht. De duinen in Zuid- en Noord-Holland, Zeeland en Friesland zijn essentieel bij de winning en zuivering van het water en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan 6 miljoen burgers in Nederland. Bescherming van de openbare drinkwatervoorziening betekent daarnaast krachtige bescherming voor de natuur. In de Drinkwaterwet staat dat de drinkwaterbedrijven een taak hebben in het (mede)beheren van terreinen ter bescherming van de bronnen voor drinkwater. Ze beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. Het grootste deel van de duingebieden die drinkwaterbedrijven beheren is aangewezen als Natura2000-gebied. Mede dankzij de waterwinning is de Nederlandse kust voor natuur behouden gebleven.

Gezien het grote belang van deze beide functies zijn wij het eens met het intrekken van de voorgenomen wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) door Minister Schultz. In de nieuwe Beleidslijn Kust wordt de drinkwatervoorziening benoemd als een publieke taak en als nationaal belang. Hierbij hoort ook uitwerking in de vorm van nationale bescherming, net als bij waterveiligheid. De drinkwatervoorziening slechts benoemen als een belang dat afgewogen moet worden is onvoldoende. Voor de veiligstelling van een openbare duurzame drinkwatervoorziening, en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, kan bebouwing op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening niet aan de orde zijn.

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt