EFSA-opinie blootstelling PFAS
Terug 22 september 2021

EFSA-opinie blootstelling PFAS

​PFAS en de EFSA opinie

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. De EFSA heeft de hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven. Inname vindt plaats via voedsel, verpakkingsmaterialen, lucht en drinkwater. De berekende hoeveelheid is aanmerkelijk lager dan die in eerdere studies.
Aansluitend heeft het RIVM in juni 2021 geconcludeerd dat het verantwoord is om kraanwater te drinken. Wel adviseert het onderzoeksinstituut dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen gedurende hun leven binnenkrijgen via de verschillende innameroutes verder omlaag moet. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is, in het licht van de totale belasting aan PFAS, in gesprek met de drinkwatersector over de vervolgaanpak.

PFAS horen niet thuis in het milieu

Vewin maakt zich zorgen over de verspreiding van PFAS in het milieu, waaronder de bronnen voor drinkwater. De EFSA-opinie kan tot geen andere algemene conclusie leiden dan dat de concentraties PFAS in het milieu sterk moeten worden teruggedrongen. PFAS horen niet in het milieu, want ze kunnen daaruit heel moeilijk verwijderd worden. Dit geldt ook voor drinkwater. Bronaanpak is de enig juiste manier om te voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en de bronnen voor drinkwater terecht komt. Deze bronaanpak is bewezen effectief en principieel maar ook juridisch (Kaderrichtlijn Water) de enige juiste weg. Drinkwaterbedrijven pleiten daarom voor een totaalverbod van PFAS. Het door Nederland en enkele andere landen ingediende restrictievoorstel onder REACH is een stap in de goede richting, maar bepleit slechts een verbod voor ‘niet essentiële toepassingen’. Dat laat teveel ruimte. Vooruitlopend op een Europees totaal verbod moet worden verkend wat op nationaal niveau al eerder kan worden gedaan. In ieder geval zullen alle bestaande lozingsvergunningen met spoed moeten worden bekeken op de aanwezigheid van PFAS en waar nodig herzien.

-Zet binnen Europa in op het zo snel mogelijk realiseren van een volledig verbod van PFAS;
-Verken op nationaal niveau welke maatregelen genomen kunnen worden en herzie met spoed bestaande lozingsvergunningen waar PFAS aan de orde is.

Noodzaak Europese aanpak normering

Eind 2020 zijn bij afronding van de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn PFAS- normen vastgesteld. Het is onduidelijk hoe, waar het gaat om PFAS, de nieuwe Drinkwaterrichtlijn en de EFSA opinie zich tot elkaar verhouden. Wat Vewin betreft, ligt voor de hand dat de doorwerking van de EFSA-opinie eerst op Europees niveau wordt beschouwd. Onlangs heeft Eurocommissaris Sinkevičius in antwoord op vragen van het Europees Parlement aangegeven dat EFSA kanttekeningen heeft bij de wijze waarop het RIVM in haar berekeningen de EFSA opinie doorvertaalt (het gaat dan om het gebruik van zogenoemde Relatieve Potentie Factoren). EFSA geeft aan dat nader onderzoek nodig is.

Bezie mogelijke doorwerking van de EFSA opinie eerst op Europees niveau en laat niet elke lidstaat (dus ook niet in Nederland) afzonderlijk conclusies trekken.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: