Europese Green Deal
Terug 27 februari 2020

Europese Green Deal

​Op 11 december 2019 is door de Europese Commissie een Mededeling gepubliceerd met de plannen voor een Europese Green Deal. De Green Deal kan gezien worden als een overkoepelend werkprogramma voor de komende vijf jaar op het gebied van klimaat en milieu. Naast het plan om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken en in te spelen op klimaatverandering wil de Commissie onder de paraplu van de Green Deal met verschillende initiatieven en strategieën komen tot een betere bescherming van het milieu. Vewin verwelkomt de Europese Green Deal en de toenemende focus op milieu- en klimaatbeleid, vooral de 'zero pollution ambition'. Daarbij is het behalen van de bestaande milieudoelstellingen, waaronder die op het vlak van waterkwaliteit, van fundamenteel belang. De drinkwatersector neemt de uitdaging om te verduurzamen serieus en wil hier aan bijdragen.

Aandacht voor bescherming van drinkwaterbronnen cruciaal bij uitwerking van de Green Deal

De nieuwe plannen die door de Europese Commissie gepresenteerd zijn, zijn veelomvattend maar missen nog op een aantal punten een concrete aanpak. Specifieke aandacht voor waterbeleid en waterkwaliteit lijkt vooralsnog beperkt in de plannen. Vewin onderschrijft het streven van de Commissie om vervuiling tot nul terug te brengen om te komen tot een gifvrij milieu. O.a. de duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen kan hier een belangrijke rol in spelen. In potentie kan de Green Deal in sterke mate bijdragen aan het beschermen van de kwaliteit van drinkwaterbronnen en de waterbeschikbaarheid op lange termijn. Daarom ondersteunt Vewin het treffen van maatregelen om vervuiling van opkomende stoffen, zoals chemische stoffen, microplastics en geneesmiddelen, aan te pakken. Net als de Europese Commissie vindt Vewin het essentieel om nationale strategische plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid te toetsen aan de hand van robuuste klimaat- en milieucriteria waaruit een hoger ambitieniveau moet blijken m.b.t. het verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica. Ook de aangekondigde 'Van boer tot bord strategie' dient hieraan bij te dragen.

  • Geef prioriteit aan de bescherming van drinkwaterbronnen bij de uitwerking van de verschillende initiatieven onder de Green Deal.
  • Maak in de uitwerking van de Green Deal initiatieven rond land­bouw, chemische stoffen, medicijnresten, microplastics en klimaatadaptatie concreet met expliciet aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.


Afstemming met bestaande EU-wetgeving ter bescherming van drinkwaterbronnen

Meer actie en ambitie bij (implementatie van) EU waterwetgeving, met name de Kaderrichtlijn Water (KRW), en milieuwetgeving is nodig. Veel hangt af van de nadere uitwerking van het EU actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen dat in 2021 gepresenteerd zal worden. Betere afstemming van bestaande EU-wetgeving - zoals de Prioritaire stoffenrichtlijn, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de registratie en toelating van chemische stoffen (REACH) en de bestrijdingsmiddelenwetgeving - op de Kaderrichtlijn Water (KRW) is eveneens essentieel om drinkwaterbronnen beter te beschermen.

  • Zorg voor betere afstemming van bestaande EU-wetgeving, zoals de Prioritaire stoffen­richtlijn, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de registratie en toelating van chemische stoffen (REACH) en de bestrijdingsmiddelenwetgeving, met de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  • Zorg voor verbeterde implementatie van de KRW om de doelen in 2027 te behalen.
  • Maak een nadere concrete uitwerking van de Europese Strategische Aanpak van Medicijnresten in het Milieu.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: