Europese Kaderrichtlijn Water
Terug 22 januari 2019

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Commissie evalueert momenteel de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en haar dochter­richtlijnen zoals de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire stoffen. De resultaten worden naar ver­wachting in het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd. Vervolgens zal de nieuwe Commissie beslissen of de KRW wordt herzien.

Schoon water in voldoende hoeveelheid is essentieel voor de drinkwatersector. De Kaderrichtlijn Water is een belangrijk instrument om op nationaal en internationaal niveau een goede waterkwaliteit te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit in heel Europa verbeterd, maar helaas zijn de KRW doelen – ook in Nederland – nog niet gehaald. De verwachting is dat dit voor de uiterste deadline van de KRW in 2027 ook niet gaat lukken. Er is daarom extra aandacht nodig voor het verbeteren van de water­kwaliteit.

Bij de evaluatie en mogelijke herziening van de KRW zijn de volgende punten voor Vewin van belang:

Voortzetten plancyclus KRW na 2027

Verlenging van de KRW na 2027 is wat Vewin betreft noodzakelijk. Dit mag niet worden gebruikt als excuus om de huidige KRW doelen niet te hoeven halen voor 2027 of de doelen te verlagen. Mocht de Europese Commissie de KRW ‘fit for purpose’ vinden en het niet noodzakelijk vinden dat de KRW wordt herzien, dan is het van groot belang dat het ambitieniveau met betrekking tot het halen van de KRW-doelen hoog blijft en dat er afspraken gemaakt worden om in de periode na 2027 de doelen alsnog te halen en de behaalde doelen te behouden. Als de KRW wel wordt herzien moeten naast handhaving van het bestaande ambitieniveau ook nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en opkomende stoffen worden opgepakt.
-Zet de KRW voort na 2027, maar gebruik dit niet als excuus voor doelverlaging of vertraging
-Als KRW niet wordt herzien: maak afspraken over het alsnog halen en behouden van de doelen na 2027
-Als de KRW wel wordt herzien: behoud het bestaande ambitieniveau en pak tegelijk nieuwe uitdagingen op, zoals klimaatverandering en opkomende stoffen

Artikel 7 ‘Voor de drinkwateronttrekking gebruikt water’

Voor de KRW na 2027 is het voor de drinkwatersector van groot belang dat artikel 7 behouden blijft. Dit artikel regelt de bescherming en verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Artikel 7.3 stelt dat lidstaten de waterlichamen bedoeld voor drinkwaterproductie moeten beschermen met als doel achter­uitgang van de waterkwaliteit te voorkomen, zodat op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwater­productie kan worden verlaagd. Feitelijk betekent dit dat de waterkwaliteit verbeterd moet worden. Indien mogelijk moet artikel 7.3 versterkt worden als resultaatsverplichting.
-Behoud artikel 7 en versterk indien mogelijk artikel 7.3 als resultaatsverplichting

Uitzonderingsmogelijkheden

In artikel 4 van de KRW worden uitzonderingen benoemd die het niet bereiken van de goede toestand van een waterlichaam rechtvaardigen, zoals klimaatverandering of de aanwezigheid van nitraat in de bodem door mestgift in het verleden. Vewin vindt dat er geen ruimere interpretatie of uitbreiding van deze uitzonderingen moet plaatsvinden.
-Geen ruimere interpretatie of uitbreiding van uitzonderingen om goede toestand niet te halen

Integratie andere beleidsterreinen

De aansluiting van de KRW op andere beleidsterreinen die een relatie hebben met waterkwaliteit is op dit moment niet goed geregeld. Er is een betere afstemming nodig tussen de doelen van de KRW en andere wet- en regelgeving zoals de Drinkwaterrichtlijn, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Nitraatrichtlijn, gewasbeschermingsmiddelenregelgeving en REACH (opkomende stoffen). Hiermee ontstaat een samen­hangend Europees water-, milieu- en landbouwbeleid. Ook de aanpak en normen uit de KRW moeten beter afgestemd worden met deze wet- en regelgeving.
-Stem wet- en regelgeving die een relatie heeft met waterkwaliteit beter af op de doelen, aanpak en normen van de KRW

Handhaven ‘One out all out-principe’

Het ‘one out all out-principe’ uit de KRW betekent dat als een waterlichaam op basis van één parameter niet voldoende scoort, de eindscore van het hele waterlichaam ‘rood’ is (dus niet voldoet aan de goede toestand). Dit is een belangrijk voorzorgsprincipe in verband met onzekerheid over de complexe inter­acties in het watersysteem en moet daarom behouden blijven. Het nadeel is dat dit verbeteringen op onderdelen kan maskeren en weinig motiverend kan zijn voor sectoren die de maatregelen moeten nemen. Vewin vindt dat een genuanceerde benadering hierbij verdedigbaar is, en dat er ook gerappor­teerd mag worden over de afzonderlijke onderdelen.
-Handhaaf het ‘one out all out-principe’, en geef daarbij ruimte voor rapportage op afzonderlijke onderdelen​

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: