Herziening Drinkwaterrichtlijn
Terug 30 april 2018

Herziening Drinkwaterrichtlijn

De Europese Drinkwaterrichtlijn is een belangrijke basis voor veilig drinkwater in de EU. Het doel is het beschermen van de menselijke gezondheid tegen verontreinigingen via drinkwater.
Begin 2015 is de Europese Commissie gestart met de evaluatie van de Drinkwaterrichtlijn. Uit het evaluatierapport van de Commissie bleek dat de richtlijn op vier punten aan verbetering toe is. Daarbij gaat het om de lijst van te controleren parameters, het invoeren van een risico-gebaseerde benadering van deze controle, regels voor de handel in materialen en producten die met drinkwater in contact komen, en de kwaliteit van de informatie die de consument krijgt. Op 1 februari jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd.

Relatie met Kaderrichtlijn Water: bescherming drinkwaterbronnen

In het voorstel voor de nieuwe Drinkwaterrichtlijn wordt een relatie gelegd met de Kaderrichtlijn Water voor wat betreft de verplichting om bronnen voor drinkwater te beschermen. Om de doelen uit de Drinkwaterrichtlijn te halen zijn schone drinkwaterbronnen noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de verantwoordelijkheid die lidstaten hebben voor de bescherming van drinkwaterbronnen niet alleen onder­deel uitmaakt van de Kaderrichtlijn Water maar ook is opgenomen in de Drinkwaterrichtlijn. De link tussen de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water is een belangrijke stap in het bereiken van een samen­hangend Europees waterbeleid.
-De link met de Kaderrichtlijn Water is een belangrijke voorwaarde om de bescherming van drinkwaterbronnen verder te verbeteren

Vasthouden aan voorzorgsprincipe en voorzorgsnorm

Het voorzorgsprincipe en de voorzorgsnorm zijn in het voorstel behouden gebleven als hoofdbeginsel bij het stellen van kwaliteitsnormen voor drinkwater, zowel voor bestaande als voor nieuwe parameters. Hierdoor blijven kwaliteitseisen voor drinkwater op een zodanig niveau dat het water een leven lang veilig gedronken kan worden met een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid.
-Houd vast aan het voorzorgsprincipe en de voorzorgsnorm als leidend beginsel bij het vast­stellen van kwaliteitsnormen voor drinkwater

Toepassen risicobenadering

In het voorstel wordt de risicobenadering toegepast op de levering, behandeling en distributie van drink­water, onder andere door de mogelijkheid te geven de monitoring van de waterkwaliteit risico gestuurd vorm te geven. De Europese Commissie introduceert risico-gebaseerde analyses van waterwingebieden, drinkwaterproductie en -distributie en binnenhuisinstallaties, met ruimte voor lidstaten om dit nader in te vullen. De verdeling van verantwoordelijkheden moet nog wel verder verduidelijkt worden, met name als het gaat om de rol van drinkwaterbedrijven. Bij voorkeur gebeurt dit op lidstaatniveau, zodat goed reke­ning gehouden kan worden met de nationale wettelijke kaders en het subsidiariteitsbeginsel.
-Verduidelijk de verdeling van verantwoordelijkheden bij de toepassing van de risicobenade­ring uit de richtlijn, en houd ruimte voor nadere invulling door lidstaten

Harmonisatie regelgeving materialen en chemicaliën

Om de kwaliteit te kunnen controleren van alle materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater - zoals de leidingen in het distributienet of poederkool dat gebruikt wordt in de zuivering - is een regelgevend kader nodig met gezondheidskundige en hygiëne criteria. Doordat er geen Europees kader is verschillen de eisen per lidstaat. In het voorstel voor de Richtlijn wordt geen oplossing geboden voor het ontbreken van harmonisatie van deze regelgeving. Vewin vindt het van belang dat er een toet­singskader wordt opgenomen in de Drinkwaterrichtlijn voor het waarborgen van de kwaliteit van produc­ten en materialen die in contact komen met drinkwater, ten behoeve van de bescherming van de drink­waterkwaliteit.
-Neem een toetsingskader op in de Richtlijn om de regelgeving voor materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater EU-breed te harmoniseren

Informatievoorziening richting drinkwaterconsumenten

De Commissie stelt voor om de informatievoorziening richting consumenten uit te breiden met onderwer­pen die los staan van de drinkwaterkwaliteit, zoals tarieven, lekverliezen en organisatie. Vewin is van mening dat dit niet thuishoort in de Drinkwaterrichtlijn, die zich richt op waterkwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid. De lidstaten moeten de informatievoorziening over andere onderwerpen zelf kunnen invullen. Informatie over de kwaliteit van het drinkwater moet - zoals nu ook gebeurt - gedeeld worden via de websites van de drinkwaterbedrijven, om te zorgen dat deze up-to-date is en relevant voor het specifieke leveringsgebied.
-Focus de informatievoorziening richting consumenten op waterkwaliteit en bescherming van de volksgezondheid. De verantwoordelijkheid voor het delen van informatie over de drink­waterkwaliteit moet bij de drinkwaterbedrijven liggen

Parameters, monitoringsfrequenties en ontheffingen

Uit de lijst met parameters die gemeten moeten worden om de drinkwaterkwaliteit te kunnen beoordelen zijn de indicatorparameters geschrapt (Bijlage I, deel C). Dit is onwenselijk omdat hiermee een belang­rijke link met de kwaliteit van de drinkwaterbronnen is verdwenen. Deze tabel moet weer worden toege­voegd.
In Bijlage II, deel B wordt een zeer hoge bemonsteringsfrequentie van het drinkwater opgelegd die niet proportioneel is en tot een onuitvoerbare situatie kan leiden. Vewin vindt dat deze frequentie risico-geba­seerd moet zijn, zodat de monitoring zich met name richt op de parameters die het grootste risico vor­men.
Daarnaast verdwijnt het systeem van ontheffingen volgens het voorstel. Bij overschrijdingen van kwali­teitsnormen moet zo snel mogelijk worden gehandeld, maar niet elke overschrijding van de normen bete­kent meteen een risico voor de volksgezondheid. Het is onduidelijk hoe lidstaten nu om moeten gaan met een tijdelijke overschrijding en of ze ontheffingen zelf juridisch kunnen blijven regelen.
-Voeg de indicatorparameters weer toe aan de lijst met te meten parameters om de drinkwater­kwaliteit te kunnen beoordelen. Maak de bemonsteringsfrequentie van parameters risico-geba­seerd
-Geef duidelijk aan hoe de lidstaten om moeten gaan met tijdelijke overschrijdingen van de kwaliteitsnormen die geen direct risico vormen voor de volksgezondheid

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: