Herziening Drinkwaterrichtlijn
Terug 10 januari 2019

Herziening Drinkwaterrichtlijn

De Europese Drinkwaterrichtlijn is een belangrijke basis voor veilig drinkwater in de EU. Het doel is het beschermen van de menselijke gezondheid tegen verontreinigingen via drinkwater. Op 1 februari 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd. Het Europees Parlement nam in oktober 2018 haar positie in. Voor de nieuwe Drinkwaterrichtlijn zet Vewin in op de volgende prioriteiten:

Relatie met Kaderrichtlijn Water: bescherming drinkwaterbronnen

Om de doelen uit de Drinkwaterrichtlijn (DWR) te halen zijn schone drinkwaterbronnen noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de verantwoordelijkheid die lidstaten hebben voor de bescherming van drinkwaterbronnen naast in de Kaderrichtlijn Water ook is opgenomen in de Drinkwaterrichtlijn. Deze link tussen de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water is een belangrijke stap in het bereiken van een samen­hangend Europees waterbeleid.
-Een duidelijke link in de DWR met art.7 uit de Kaderrichtlijn Water is een belangrijke voor­waarde om de bescherming van drinkwaterbronnen verder te verbeteren.

Harmonisatie minimumvereisten materialen en chemicaliën

Om de kwaliteit te kunnen controleren van alle materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater - zoals de leidingen in het distributienet of poederkool dat gebruikt wordt in de zuivering - is een regelgevend kader nodig met gezondheidskundige en hygiëne criteria. Doordat er geen Europees kader is verschillen de eisen per lidstaat. Vewin vindt het van belang dat er een toet­singskader wordt opgenomen in de Drinkwaterrichtlijn voor het waarborgen van de kwaliteit van produc­ten en materialen die in contact komen met drinkwater, ten behoeve van de bescherming van de drink­waterkwaliteit.
-Neem een toetsingskader op in de DWR om de regelgeving voor materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater EU-breed te harmoniseren.

Toepassen risicobenadering en verdeling van verantwoordelijkheden

De Europese Commissie heeft de risicobenadering in de DWR geïntroduceerd, onder andere door de mogelijkheid te geven de monitoring van de waterkwaliteit risico gestuurd vorm te geven. Er moeten risico-gebaseerde analyses worden gemaakt van waterwingebieden, drinkwaterproductie en -distributie en binnenhuisinstallaties, met ruimte voor lidstaten om dit nader in te vullen. Vewin vindt dat de verdeling van verantwoordelijkheden hierbij helder moet zijn. Bij voorkeur vindt invulling hiervan plaats op lidstaat-niveau, zodat rekening gehouden wordt met de nationale wettelijke kaders en het subsidiariteitsbeginsel.
-Zorg voor duidelijkheid rond de verdeling van verantwoordelijkheden bij de toepassing van de risicobenade­ring uit de DWR, en houd hierbij ruimte voor nadere invulling door lidstaten.

Informatievoorziening richting drinkwaterconsumenten

De Commissie heeft voorgesteld om de informatievoorziening richting consumenten uit te breiden met onderwer­pen die los staan van de drinkwaterkwaliteit, zoals tarieven, lekverliezen en organisatie. Vewin is van mening dat dit niet thuishoort in de Drinkwaterrichtlijn, die zich richt op waterkwaliteit en de be­scherming van de volksgezondheid. De lidstaten moeten de informatievoorziening over andere onder­werpen zelf kunnen invullen. Informatie over de kwaliteit van het drinkwater moet - zoals nu ook gebeurt - gedeeld worden door de drinkwaterbedrijven, om te zorgen dat deze up-to-date is en relevant voor het specifieke leveringsgebied.
-Focus de informatievoorziening richting consumenten op waterkwaliteit en bescherming van de volksgezondheid. De verantwoordelijkheid voor het delen van informatie over de drink­waterkwaliteit moet bij de drinkwaterbedrijven liggen.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: