Invulling stelsel van fosfaat voor melkvee

Terug 20 april 2016

Invulling stelsel van fosfaat voor melkvee

​​Plannen loslaten fosfaatplafond zijn voorbarig: afwachten evaluatie meststoffenwet

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft op 3 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de ‘Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee’. Parallel aan het besluit over het fosfaatrechtenstelsel wil de Staatssecretaris in gesprekken met de Europese Commissie inzetten op verlenging van de derogatie en op het laten vervallen van het fosfaatproductieplafond in de periode 2018-2021. Vewin is van mening dat de staatssecretaris door zijn aangekondigde inzet met betrekking tot het laten vervallen van het fosfaatplafond voorbijgaat aan de mogelijke uitkomsten van de nu nog lopende evaluatie van de Meststoffenwet. In de brief van 3 maart wordt niet ingegaan op de doe­len van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee lijkt de brief in strijd te zijn met wat eerder over de evaluatie van het mestbeleid en de KRW afgesproken is. Staatssecretaris Van Dam heeft toege­zegd bij de evaluatie van de meststoffenwet de doelen van de KRW te betrekken en specifiek de effecten op bronnen voor drinkwater. Het is van belang de uitkomsten van de evaluatie af te wachten alvorens inzet te formuleren voor het toekomstige beleid. Vewin vindt de aankondiging van de Staatssecretaris om in Brussel in te zetten op het loslaten van het fosfaatplafond voor de periode 2018-2021 dan ook prema­tuur.
Inzet op loslaten van fosfaatplafond voor periode 2018-2021 is prematuur.

Relatie met Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater

De invloed van bemesting op de waterkwaliteit is groot. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. Bij tientallen grondwaterwinningen komen normoverschrijdingen voor van nitraat, maar ook van andere gerelateerde waarden zoals die van hardheid, sulfaat en nikkel. Dit leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of zelfs winningen moeten sluiten of verplaatsen. Overbemesting is daarmee nog altijd een actueel en omvangrijk probleem voor de drinkwaterbedrijven. Staatssecretaris Van Dam geeft in zijn brief aan dat de Europese Commissie bij gesprekken over een volgend Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie scherp zal toetsen op ver­betering van de grondwaterkwaliteit. Vervolgens kondigt hij aan in te zetten op verlenging van de deroga­tie en het vervallen van het fosfaatproductieplafond. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op basis van een motie van de Tweede Kamer gestart met de Delta-aanpak waterkwa­liteit en zoetwater om de waterkwaliteit te verbeteren en om de doelen van de KRW te halen. Zij heeft daarover op 25 november 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd in de vorm van het Werkprogramma schoon water. Hiervoor is ook extra inspanning nodig op het gebied van mest. Met dit traject van de Delta-aanpak moet een koppeling worden gelegd bij het bepalen van het mestbeleid voor de periode 2018-2021.
Inzet voor de periode 2018-2021 gaat voorbij aan de opgave voor de grondwaterkwaliteit.

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt