Mededeling implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW)
21 mei 2015

Mededeling implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW)

​Ambitieniveau Nederland

Nederland kent een te laag ambitieniveau bij het implementeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het realiseren van een goede waterkwaliteit. Artikel 7.3 van de KRW geeft duidelijk aan dat de zuiveringsinspanningen voor de bereiding van drinkwater omlaag moeten. De Europese Commissie stelt in haar Mededeling dat Nederland door te weinig urgentie, het ontbreken van onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en het te veel gebruik maken van uitzonderingen onvoldoende maatregelen neemt ter verbetering van de waterkwaliteit en het halen van de KRW-doelen.
> Erken de noodzaak en urgentie van de KRW-doelen en verhoog het ambitieniveau in Nederland.

Geen inzicht in effectiviteit

De Europese Commissie verzoekt Nederland om de effectiviteit van de bestaande maatregelen te beoordelen. Het moet inzichtelijk zijn hoe maatregelen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelstellingen om te bepalen welke aanvullende maatre­gelen nodig zijn. De Europese Commissie kan de implementatie van de KRW door Nederland niet volledig beoordelen omdat Nederland niet altijd geschikte of voldoende informatie aanlevert. De Europese Commissie heeft te weinig informatie over hoe en op welke termijn Nederland de doelen wel denkt te halen. Noodzakelijke maatregelen op het gebied van landbouw, chemicaliën, hydromorfologische veranderin­gen, afvalwaterverwerking en waterwinningen blijven hierdoor onbesproken. Specifiek voor drinkwater blijft onduidelijk welke beschermingsmaatregelen zoals beschermingszones er getroffen worden en hoe de sanering van vervuilde grond vorm krijgt.
> Toets maatregelen op hun bijdrage aan de KRW-doelen voor drinkwater en neem effectieve beschermingszones voor drink­water op in de maatregelenprogramma’s.

Europese Commissie: landbouwsector belangrijkste bron van diffuse verontreiniging

In de mededeling benoemt de Europese Commissie de landbouw­sector als belangrijkste bron van diffuse verontreiniging in Nederland. De landbouwpraktijk vormt een grote oorzaak van het niet halen van de gewenste waterkwaliteit in 2015. De Europese Commissie komt met de aanbeveling om in de Stroomgebiedbeheerplannen een heldere strategie op te nemen met betrekking tot landbouwvervuiling voor nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Hierin moet worden gedefinieerd welke basismaatregelen alle landbouwbedrijven moeten nemen en hoe de extra aanvullende maatregelen worden gefinancierd. Logische maatregelen zijn het afstemmen van de normen in het mestbeleid op de doelen van de KRW en de inzet op emissiereductie in het gewasbeschermingsbeleid: bijvoorbeeld uitbreiding van bufferzones en spuittechnieken met 90% driftreductie verplicht stellen. Het is van belang de landbouwsector te betrekken bij de strategie.
> Het Rijk dient een strategie te ontwikkelen voor de aanpak van de verontreiniging vanuit de land­bouw met extra maatregelen in de Stroomgebiedbeheerplan­nen.

Verbetering chemische waterkwaliteit

De beoogde KRW-doelen voor rivieren worden niet gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden te weinig effect hebben. De bronnen van chemische ver­ontreiniging worden onvoldoende geïdentificeerd in de Stroomgebiedbeheersplannen. Nederland kwantificeert niet van alle bronnen van chemische vervuiling hoeveel reductie er nodig is om de KRW-doelen te behalen. Dit is nodig om de juiste maatregelen te nemen. Het behalen van de doelen wordt bovendien bemoeilijkt door onvoldoende samenhang tussen de KRW en de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restricties van Chemicaliën (REACH) regelgeving en ander EU-beleid zoals de Nitraatrichtlijn en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
> Neem de bronnen van chemische verontreiniging met bijbehorende maatregelen op in de Stroomgebiedbeheerplannen.
> Pleit binnen de EU voor meer samenhang tussen de KRW en ander EU-beleid.

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt