Mijnbouwwet
15 juni 2016

Mijnbouwwet

​Drinkwater is van Nationaal belang

De ondergrond is cruciaal voor de drinkwatervoorziening. Circa 60% van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Drinkwater is ook nauw verbonden met volksgezondheid. Activiteiten in de (diepe) ondergrond vormen in toenemende mate een risico voor de bronnen voor de drinkwaterbereiding. Extra voorzorg bij mijnbouwactiviteiten is daarom nodig, zeker als risico’s nog onvoldoende bekend zijn. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee drinkwater als nationaal belang is aangemerkt en die oproept om dit in STRONG te verankeren. Deze uitwerking in STRONG is dringend gewenst omdat dit directe doorwerking krijgt in de gewijzigde Mijnbouwwet en onderliggende AMvB’s. Drinkwater moet daarom in STRONG als nationaal belang een juiste positie krijgen ten opzichte van mijnbouwactiviteiten.
Veranker drinkwater als nationaal belang in STRONG

Uitsluiten van mijnbouwactiviteiten in drinkwatergebieden

De wijziging van de Mijnbouwwet maakt het mogelijk om ruimtelijk beleid te gaan voeren voor mijnbouwactiviteiten en daarbij bepaalde gebieden al vooraf uit te sluiten. Die uitsluitingen moeten dan wel eerst in STRONG worden opgenomen en vervolgens bij AMvB (Barro) zijn vastgelegd. In het planMER Schaliegas is al aangegeven dat de winning daarvan wordt uitgesloten in een deel van de gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn. De afweging of schaliegas aanvullend ook in andere gebieden uitgesloten moet worden moet volgens het planMER schaliegas onderdeel zijn van STRONG. Risico’s van schaliegaswinning en ook overige mijnbouwactiviteiten zijn zo groot dat deze uit voorzorg verboden moet worden in álle gebieden voor de drinkwatervoorziening, dus ook in strategische en nationale grondwaterreserves, intrekgebieden en álle boringvrije zones en ook over de gehele diepte. Vewin heeft nog geen enkele aanwijzing dat dit in STRONG ook daadwerkelijk geregeld gaat worden.
Sluit in STRONG mijnbouwactiviteiten uit in gebieden voor de drinkwatervoorziening

Verplicht grondwatermonitoring

Grondwater is een traag reagerend systeem. Effecten van verontreinigingen worden vaak pas na vele jaren opgemerkt. Mijnbouwactiviteiten en de daarmee gepaard gaande boringen in de diepe ondergrond zijn risicovol voor de grondwaterkwaliteit. Monitoring van het diepe grondwater in watervoerende lagen voor de drinkwatervoorziening is noodzakelijk om inzicht te krijgen in eventuele grondwaterverontreiniging door falende putintegriteit en verontreinigingen vanuit de diepe ondergrond bij mijnbouwactiviteiten. Het is daarom noodzakelijk dat hierbij monitoring van het diepe grondwater verplicht wordt om calamiteiten en verontreinigingen vroegtijdig te kunnen detecteren en tijdig passende maatregelen te treffen.
Zorg voor verplichte monitoring van het diepe grondwater bij mijnbouwactiviteiten

Adviesrol drinkwaterbedrijven en provincies

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Mijnbouwwet wordt gemeld dat drinkwaterbedrijven hun inbreng in de advisering over mijnbouwwetvergunningen dienen te leveren via de provincies. Vewin vindt dit onvoldoende. Het publieke belang van de drinkwatervoorziening rechtvaardigt een zelfstandige ad-viesrol. De verdeling van bevoegdheden tussen de minister van EZ als bevoegd gezag voor de Mijnbouwwet en provincies als verantwoordelijke partij voor bescherming van drinkwaterbelangen is in onbalans met slechts een adviesrol voor provincies. Hier moet sprake zijn van instemming van provincies.
Neem een adviesrol en verplichte consultatie van drinkwaterbedrijven bij mijnbouwwet-vergunningen op in de Mijnbouwwet
 Versterk de positie van provincies via een instemmingsrecht bij mijnbouwwetvergunningen​​

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt