Milieuraad maart 2023: Herziening richtlijnen Industriële Emissies, Stedelijk Afvalwater, Prioritaire stoffen, Grondwater en Kaderrichtlijn Water
Terug 3 maart 2023

Milieuraad maart 2023: Herziening richtlijnen Industriële Emissies, Stedelijk Afvalwater, Prioritaire stoffen, Grondwater en Kaderrichtlijn Water

Op 8 maart 2023 is het commissiedebat over de Nederlandse inzet voor de Milieuraad van 16 maart. Het commissiedebat is belangrijk omdat via de geannoteerde agenda de Nederlandse inbreng voor de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA) wordt besproken. Dit zijn Europese richtlijnen die in Nederland de bronnen van drinkwater moeten beschermen. In het eveneens geagendeerde voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en richtlijn Prioritaire Stoffen worden voorstellen besproken om normen aan te scherpen voor een aantal stoffen die de bronnen van drinkwater bedreigen zoals PFAS, pesticiden en medicijnresten.

Herziening Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Vewin is positief over de inzet van Nederland voor de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Vewin steunt het kabinet in haar inzet om in de vergunningen de strengst mogelijke emissiegrenswaarden op te nemen. Vewin pleit er aanvullend voor dat als door lozingen de kwaliteit bij de innamepunten voor drinkwater (oppervlaktewater) wordt bedreigd er extra eisen gesteld kunnen worden bovenop de Best Beschikbare Technieken (BBT+). In Nederland zijn hier goede ervaringen mee.

Vewin is eveneens positief over steun van het kabinet aan de voorstellen tot verbetering van de informatievoorziening over de installaties die onder de richtlijn vallen en de versterking van de richtlijn op het gebied van inspraak. Vewin ondersteunt ook de inzet van het kabinet voor een betere aansluiting tussen emissieregelgeving en chemicaliënregelgeving en de inzet van het kabinet dat EU breed strengere emissie eisen worden opgelegd voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

  • Voeg in de RIE een toets toe om effecten van lozingen op innamepunten van drinkwater te beoordelen en schrijf indien nodig aanvullende zuivering voor (BBT+).

Herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie stelt voor dat RWZI’s een quaternaire (4e trap) zuivering moeten toevoegen om geneesmiddelen en cosmetische producten uit het water te zuiveren. Grotere installaties uiterlijk 2035, kleinere uiterlijk 2040. De drinkwatersector staat positief tegenover deze extra zuiveringsstap want dit betekent een betere bescherming van drinkwaterbronnen tegen microverontreinigingen. Het kabinet pleit voor realistische deadlines / uitstel. Om in de uitvoering de juiste prioriteiten te kunnen stellen pleit Vewin voor het volgende:

  • Zorg dat RWZI’s die lozen op ontvangende wateren die worden gebruikt als bron voor drinkwater prioriteit krijgen bij de installatie, de actualisatie en het updaten van een quaternaire zuivering, en dat deze zuivering wordt geïnstalleerd voor 31-12-2035.

Herziening Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en Richtlijn Prioritaire Stoffen: 2045?

Vanuit de Europese Commissie ligt er een voorstel om PFAS in oppervlaktewater en grondwater te normeren op 4,4 nanogram PFOA equivalenten (PEQ). Dat spoort met de door Vewin bepleite voortvarende bronaanpak. In de BNC fiche wordt toegelicht dat ook het kabinet deze aanpak onderschrijft, maar wordt tegelijkertijd gepleit voor ‘duidelijke en haalbare termijnen’. Uit de parallel gepubliceerde beslisnota blijkt dat het kabinet de realisatietermijn wil laten duren tot maar liefst 2045. Vewin leest hierin een gebrek aan ambitie. Natuurlijk kost het tijd voordat bronmaatregelen effect sorteren. Des te belangrijker is het dat concrete en ambitieuze afspraken worden gemaakt over het op korte termijn treffen van de maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot doelbereik. Vewin pleit er daarom voor dat vóór 2027 de acties genomen worden die (aantoonbaar) leiden tot doelbereik.

  • Identificeer én implementeer vóór 2027 alle acties die leiden tot het voldoen aan de voorgestelde normering. Pleit hier ook in de Europese Raad voor.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: