Nationaal Programma Landelijk Gebied
Terug 30 november 2022

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Geen doelbereik bij drinkwaterbronnen met huidige plannen

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat in toenemende mate onder druk en is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen eerder slechter wordt. Het uiterlijk in 2027 bereiken van de afgesproken doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water is daardoor ernstig in gevaar. Het Nationaal Water Programma en de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 en de bijbehorende Kamerbrieven maken duidelijk dat de voorgestelde maatregelen in deze plannen onvoldoende zijn om de doelen voor drinkwaterbronnen te halen.

Prioriteit voor drinkwaterbronnen in Nationaal Programma Landelijk Gebied

Een belangrijk doel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is om de Europese verplichtingen uit de KRW en de Nitraatrichtlijn via gebiedsgerichte programma’s te realiseren. Vewin bepleit dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen prioriteit krijgt in het NPLG. Hiervoor is het van belang dat het Rijk aan de provincies meegeeft dat het halen van de KRW doelen bij drinkwaterbronnen een belangrijke randvoorwaarde is die opgenomen moet worden in de provinciale gebiedsprogramma’s. In de Kamerbrief en het ontwikkeldocument NPLG van 25 november 2022 is de bescherming van drinkwaterbronnen helaas niet opgenomen als belangrijke structurerende keuze. Ook ontbreken de bestaande doelen voor drinkwaterbronnen op het gebied van nitraat (uit de Bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden) en bestrijdingsmiddelen (uit de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030).

  • Geef de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit in het NPLG, o.a. door (grondwater)-beschermingsgebieden een prioritaire status te geven. Merk deze aan als gebieden waar sprake is van een specifieke (KRW-)wateropgave die in 2027 gerealiseerd moet zijn;
  • Veranker de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen in de gebiedsgerichte aanpak van het NPLG.

Uitwerking in provinciale gebiedsprogramma’s

Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit in drinkwaterbronnen daadwerkelijk verbetert is het van belang om een pakket van maatregelen in de provinciale gebiedsprogramma’s op te nemen waarmee de kwaliteitsdoelen aantoonbaar kunnen worden gehaald. De drinkwaterbedrijven moeten hierbij goed betrokken worden zodat ze hun kennis kunnen inbrengen van de problematiek in de regio en mee kunnen denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Om te voorkomen dat de bescherming van drinkwaterbronnen ondersneeuwt in de veelheid van belangen in het NPLG pleit Vewin voor het instellen van een gebiedsregisseur in elke regio die zich hier specifiek op richt.

  • Zorg dat in de gebiedsprogramma’s een samenhangend en afrekenbaar maatregelenpakket wordt opgenomen, gericht op tijdige KRW-doelrealisatie bij drinkwaterbronnen en het halen van de specifieke doelen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. Betrek de drinkwaterbedrijven bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak van het NPLG;
  • Stel gebiedsregisseurs aan specifiek voor drinkwaterbronnen, die zorgen dat het drinkwaterbelang een goede plek krijgt in elk gebiedsprogramma.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: