Neem Doelgerichte betalingen voor blauwe maatregelen op in Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Terug 1 maart 2013

Neem Doelgerichte betalingen voor blauwe maatregelen op in Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

1. Naar een duurzaam en innovatief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Schoon water in voldoende hoeveelheid is essentieel voor zowel de landbouw- als de watersector en landbouwproductie heeft een grote invloed op waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen. Deze relatie is van belang in het toekomstige GLB. Wij pleiten voor een duurzamer landbouwsysteem met een concurrerende voedselproductie en tegelijkertijd een kleinere impact op het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen, zoals water. Vewin en de Unie van Waterschappen onderschrijven daarom de omvorming naar doelgerichte betalingen aan boeren voor maatschappelijke prestaties. Wij vinden het belangrijk dat Pijler I maatregelen bevat ten gunste van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Samen met blauwe diensten in Pijler II levert dit een impuls aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector.
> Doelgerichte betalingen voor blauwe maatregelen opnemen in GLB.

2. Meer innovatie en watermaatregelen in Pijler I

Van de drie door de Commissie voorgestelde maatregelen voor verduurzaming draagt het inrichten van 7% van het areaal met een ecologische focus positief bij aan de wateropgave, indien deze als bufferstroken naast waterlopen worden ingericht. Daarnaast moet Nederland ook zelf maatregelen kunnen vaststellen, waarbij volgens ons de focus op behalen van de Europese Kaderrichtlijn Water-doelen moet liggen. De Commissie heeft doelen gesteld voor de maatregelen in Pijler I, namelijk water, klimaat, bodem en biodiversiteit, en alternatieve maatregelen van de lidstaten moeten een verbetering opleveren voor deze doelen. Certificering wordt genoemd als mogelijk alternatief. Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit- en kwantiteit, zoals teeltvrije zones en emissiereducerende technieken, zullen in certificaten moeten worden opgenomen. De verduurzamingsmaatregelen binnen de eerste pijler moeten verplicht zijn voor iedere agrariër om in aanmerking te komen voor inkomenssteun.
> Pijler I moet maatregelen bevatten om KRW-doelen te bereiken
> Vergroeningsmaatregelen moeten verplicht zijn om inkomenssteun te krijgen.

3. Plattelandontwikkelingsbeleid mede richten op Europese waterdoelen

In het plattelandontwikkelingsbeleid, Pijler II, heeft de Commissie kernprioriteiten geformuleerd zoals instandhouding en herstel van ecosystemen en efficiënter gebruik van de hulpbronnen. Water is hierbinnen een EU prioriteit maar de lidstaten implementeren zelf de programma’s voor plattelandsontwikkeling. Nederland moet water benoemen als nationale prioriteit. Wij stellen voor om bij de partnerschapscontracten in het kader van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) de bescherming van waterkwaliteit- en kwantiteit als prioriteit te benoemen.
> Pijler II: water als prioriteit in plattelands- en natuurbeleid en partnerschapscontracten.

4. Afstemmen doelen GLB en Kaderrichtlijn Water

De doelen van de KRW en het GLB moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Nederland staat voor een grote wateropgave (KRW, NBW, Deltaprogramma Zoetwater). LTO Nederland heeft het initiatief genomen om een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) op te stellen. Het DAW beschrijft een integrale aanpak van zowel het waterkwantiteitsvraagstuk, de waterkwaliteitsopgave als de ruimtelijke inbedding daarvan in de agrarische praktijk. De uitvoering van het DAW kan versterkt worden door de inzet van GLB-gelden.
> Neem KRW op in cross compliance
>Neem DAW en KRW-inrichtingsmaatregelen op in Pijler II

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: