​Prioritering drinkwaterbescherming en betrokkenheid drinkwaterbedrijven

Terug 3 november 2015

​Prioritering drinkwaterbescherming en betrokkenheid drinkwaterbedrijven

​Kapstok en prioritering van de zorg voor de grondstof en infrastructuur ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening expliciet in Omgevingswet vastleggen, alsmede de invulling van deze zorgtaak door de overheden. Er moet een duidelijke link worden aangebracht met de Drinkwaterwet, waarbij de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening qua bescherming van de drinkwater­bronnen en ruimtelijke bescherming wordt geborgd. Formele betrokkenheid voor drinkwaterbedrijven als publieke diensten door adviesrecht (zonder in de bevoegdheid van andere overheden te treden) borgen in het proces van nationale, lokale en regionale afweging die drinkwaterbelangen kunnen raken.
- Bestuursorganen wegen het belang van de bescherming van drinkwaterbronnen mee
- Toekenning formeel adviesrecht aan drinkwaterbedrijven bij visies, plan­nen, programma’s en verordeningen

Ruimtelijke bescherming drinkwaterbronnen in tact houden
Het Rijk moet zorgen dat geen achteruitgang van de waterkwaliteit van waterlichamen plaatsvindt conform eisen KRW, zodat de zuiveringsinspanning bij drinkwaterbereiding kan worden verlaagd. Neem voor waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones beschermingsregels op. Houd de provincie bevoegd gezag voor vergunningen voor grondwateronttrekking ten behoeve van
drinkwater. Oppervlaktewaterbeschermingsgebieden vast­leggen met toekenning van verantwoorde­lijkheid aan Rijk/RWS/Provincie/Waterschap. Watertoets verankeren. Gebiedsdossiers wettelijk verankeren dat de uitkomsten van de gebiedsdossiers verplicht worden opgenomen in het Stroomgebiedsbeheersplan en waterplannen. Ruimtelijke bescherming van de drinkwaterwinning nationaal borgen in de wet en in visies, programma’s en -verordeningen door opname van een drinkwaterbronnenparagraaf. Verplicht provincies om 3D-beschermingsgebieden vast te stellen. Daarnaast dient de bescherming van drinkwaterinfrastructuur te worden versterkt in ruimtelijk beleid
Ø Ruimtelijke bescherming van drinkwaterbronnen is een Rijkstaak

Vroegtijdige signalering risico’s drinkwater
Plannen en algemene regels koppelen aan de drinkwaterfunctie. Beschermingsgebieden opnemen in het digitale Omgevingsloket. Algemene regels en het digitaal omgevingswetloket voor aanvragen van activi­teiten voorzien van een drinkwaterbeschermingstoets en handhaving door RUD. Rijk zorgt voor speci­fieke meldplicht aan drinkwaterbedrijven voor activiteiten bij drinkwaterbeschermingsgebieden. Vergunningvoorschriften moeten concreet zijn. Het voorzorgsprincipe behouden. Bij onderzoek niet alleen toekomstige effecten voorspellen, maar ook concreet effecten meten door monitoringsprogamma’s. Houdbaarheid van onderzoeksresultaten niet verlengen. Enige souplesse bij deregulering kan, mits geen achteruitgang en de kwaliteitsdoelstellingen tijdig worden gehaald.
Toetsingskaders in Omgevingswet koppelen aan drinkwaterfunctie en handhaving RUD

Monitoren met normen voor waterkwaliteit
Heldere nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem om te kunnen monitoren en om aan kwaliteitsdoelstellingen voor een veilige drinkwatervoorziening te voldoen. Deze normen afstemmen op de normstelling van in te nemen water voor drinkwater op grond van de Drinkwaterwet. Oppervlaktewaternormen moeten ook gelden voor kleine wateren.
Nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem en afstemming met normen voor in te nemen water voor drinkwater op grond van de Drinkwaterwet

Verkorting procedure voor aanleg van leidingen
Drinkwaterbedrijven ervaren de proceduretijd van anderhalf jaar voor verkrijging van een gedoogbeschikking bij de aanleg van drinkwaterleidingen als beperkend en dringen aan deze te verkorten. De drinkwaterinfrastructuur als werk van algemeen nut behouden in de Drinkwaterwet.
Verkorting termijn en behoud drinkwaterinfrastructuur als werk van algemeen nut in Dww

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt