REACH en bescherming van drinkwaterbronnen
Terug 1 oktober 2018

REACH en bescherming van drinkwaterbronnen

​In 2007 werd de REACH regelgeving van kracht, ten behoeve van de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Het doel van REACH is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. Op de lange termijn moeten de meest gevaarlijke stoffen - Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) of ‘Substances of Very High Concern’ (SVHCs) genoemd - vervangen worden door minder risicovolle stoffen. In de periode 2016-2017 is REACH geëvalueerd; het evaluatierapport is op 5 maart 2018 gepubliceerd door de Europese Commissie.

REACH beschermt drinkwaterbronnen onvoldoende

In zijn huidige vorm richt REACH zich met name op PBT stoffen, die persistent (niet of slecht biologisch afbreekbaar), bioaccumulerend (ophopend in organismen) en toxisch zijn. Hierdoor blijft een voor drink­waterproductie belangrijke groep van verontreinigende stoffen, namelijk de persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen buiten beeld. Vanwege de goede wateroplosbaarheid is het moeilijk deze stoffen uit (afval)water te zuiveren. Voorbeelden van deze stoffen zijn MTBE, pyrazool, PFOA en GenX. Dat deze PMT stoffen serieuze verontreiniging van drinkwaterbronnen kunnen veroorzaken wordt geïllustreerd door de problemen die zijn ontstaan als gevolg van lozingen van PFOA (tot 2012) en GenX (sinds 2012) door Chemours in de Merwede bij Dordrecht, waarbij deze stoffen in benedenstrooms gelegen drinkwa­terbronnen terecht zijn gekomen. Omdat GenX persistent en mobiel is, is het lastig te zuiveren en is het doorgedrongen tot in het drinkwater. In zeer kleine hoeveelheden die geen enkel probleem vormen voor de menselijke gezondheid, maar desalniettemin is dit een zeer onwenselijke situatie. De drinkwaterbe­drijven vragen al langere tijd aandacht voor de risico’s die PMT stoffen kunnen veroorzaken.

PMT stoffen in REACH

Het Umwelt Bundesamt (UBA) in Duitsland heeft een voorstel gedaan om PMT en vPvM (zeer persistente en zeer mobiele) stoffen in REACH te kunnen classificeren als Zeer Zorgwekkende Stoffen, zodat het ge­bruik en de lozing ervan binnen de EU in beginsel afgebouwd moet worden. Dit is een belangrijke stap om drinkwaterbronnen beter te kunnen beschermen tegen dergelijke gevaarlijke verontreinigingen. Vewin is blij met de uitgesproken steun van het ministerie van IenW voor het Duitse initiatief. Het is van groot belang om draagvlak te creëren bij andere lidstaten om deze aanpassing van REACH daadwerkelijk te realiseren.
-Zorg voor draagvlak voor het voorstel van UBA/ Duitsland bij de andere lidstaten om PMT/ vPvM stoffen zoals GenX in REACH als Zeer Zorgwekkende Stoffen te kunnen classificeren.

Structurele oplossing in REACH

Het classificeren van PMT/vPvM stoffen als Zeer Zorgwekkende Stoffen in REACH is een goede stap vooruit. Voor de langere termijn is echter een structurele oplossing nodig. In de huidige REACH regel­geving worden de risico’s van de blootstelling van de mens aan een stof via het milieu (via voedsel, drinkwater, lucht) meegenomen in de toelatingsbeoordeling. In deze risicobeoordeling wordt echter niet gekeken naar welke gevolgen het vrijkomen van een stof kan hebben voor de waterkwaliteit zelf (kwali-teitsverslechtering), en voor de mogelijkheid om KRW doelen te kunnen halen. Dit zou ons inziens wel moeten gebeuren. Het is met name van belang om inzichtelijk te maken of productie, gebruik en lozing van een stof negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Als dit het geval is, moeten er restricties opgelegd worden aan de productie en het gebruik van de stof. Door het aanpakken van de risico’s van chemische stoffen voor de waterkwaliteit op Europees niveau via de toelatingsbeoor­deling in REACH zullen drinkwaterbedrijven minder snel voor verrassingen komen te staan door boven­stroomse lozingen, en kunnen drinkwaterbronnen en de volksgezondheid beter beschermd worden.
-Zet als structurele oplossing in op het meenemen van de effecten van het vrijkomen van een chemische stof op de waterkwaliteit en op drinkwaterbronnen in de toelatingsbeoordeling van REACH.​

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt