Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Terug 9 januari 2017

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

De Structuurvisie Ondergrond is van groot belang voor de drinkwatervoorziening. Op circa 200 locaties in Nederland wordt grondwater onttrokken voor de drinkwaterbereiding en 60% van ons drinkwater wordt gemaakt uit grondwater. Bescherming van deze winningen is cruciaal. Vewin wenst dat STRONG daarom op de volgende punten aangescherpt wordt.

Uitsluiting van bestaande gebieden voor de waterwinning

IPO en Vewin hebben in een gezamenlijke brief aan de minister van IenM aangegeven dat mijnbouw­activiteiten door provincies niet worden toegestaan in boringvrije zones, waterwingebieden, grondwater­beschermingsgebieden en intrekgebieden voor de drinkwatervoorziening. Provincies hebben dit beleid ook nu al in hun verordeningen vastgelegd. Het Rijk gaat daar aan voorbij door in STRONG de intrekge­bieden van waterwinningen niet uit te sluiten voor mijnbouw en mijnbouw vanaf de zijkant ónder de drink­watergebieden toe te staan. Het in STRONG beschreven beleid voor mijnbouw in al aangewezen gebie­den voor de waterwinning (p.75) moet in lijn zijn met het huidige provinciale beleid. 
  Neem in STRONG één op één het provinciale beleid voor grondwaterbescherming over. Dit beleid staat mijnbouw niet toe in intrekgebieden of onder gebieden die door de provincie voor grondwaterwinning zijn vastgesteld.

Provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid volgen

Provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van de boven- en ondergrond, voor vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening en de ruimtelijke inpassing en adequate bescherming van deze winningen. Provincies hanteren daarvoor beschermings­beleid dat in omgevingsvisies en verordeningen is vastgelegd. In STRONG staat (p.49) dat het Rijk bij de beoordeling van mijnbouwvergunningen het provinciale beleid zal volgen als daarover ook overeenstemming is met het Rijk. Provincies dienen echter te bepalen hoe de belangen van drinkwater en mijnbouw ten opzichte van elkaar gewogen moeten worden. 
  Het Rijk dient zonder voorbehoud het provinciale beleid voor mijnbouw in gebieden voor de drinkwatervoorziening te volgen.


Functiescheiding bij aanvullende strategische voorraden (ASV's)

Voor de toekomstige drinkwatervoorziening zullen de provincies aanvullende strategische voorraden aanwijzen en daarvoor het beschermingsbeleid formuleren. Het uitgangspunt zal daarbij scheiding van functies zijn en aanwijzing van ASV's zal zo veel mogelijk plaatsvinden buiten gebieden met potentie voor geothermie (aardwarmte). Het ruimtelijke spanningsveld waterwinning-geothermie wordt daarmee zo veel mogelijk ver­meden en stringent beschermingsbeleid voor grondwater is mogelijk naast andere maatschappelijk gewenst functies zoals geothermie. Het is ongewenst dat het Rijk op dit zorgvuldige proces in­grijpt door op voorhand aan te geven dat ze het provinciale beleid voor ASV's alleen over zal nemen als ze het daarmee eens is 
  Volg het in provinciale ordeningen vastgelegde grondwaterbeschermingsbeleid voor mijnbouwactiviteiten in aanvullende strategische voorraden.

Voorzorgbeginsel aanpassen

Drinkwater is een voorziening van vitaal belang waarmee geen risico's genomen mogen worden (voor­zorgbeginsel). De watersector wil ruimte geven aan nieuwe en maatschappelijk gewenste ontwikkelingen als de risico's beheersbaar zijn. Dat kan alleen als er ook een "nee zonder voorbehoud" geldt als risico's onzeker zijn. In STRONG wordt het voorzorgbeginsel echter veel soepeler geformuleerd. Het is gewenst het voorzorgbeginsel in STRONG (p.26) aan te passen.
 Verbied uit voorzorg mijnbouwactiviteiten in gebieden voor waterwinning bij onzekerheid over de risico’s van deze activiteiten voor het grondwater en wanneer onzeker is of die risico’s met maatregelen volledig uitgesloten kunnen worden.

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt