Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Terug 14 juli 2016

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

​Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) gaat over de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het doel is een handels- en investeringsakkoord te sluiten. De Europese Commissie hoopt na de zomer de laatste onderhandelingsfase in te zetten zodat het akkoord nog voor het einde van Obama's tweede ambtstermijn kan worden afgerond. De Europese Commissie onderhandelt namens de 28 lidstaten. Vewin vindt het cruciaal dat de drinkwatersector buiten het akkoord gehouden wordt. Het is aan de lidstaten van de Europese Unie zelf om te bepalen hoe de drinkwater­sector wordt ingericht. Belangrijk is dat het Verdrag tussen de VS en EU niet leidt tot verlaging van de Europese (sociale en milieu-) standaarden en normen. Daarnaast mag een eventuele overeenkomst in de toekomst niet leiden tot een nadelig effect op nieuwe Europese wet- en regelgeving. 

Uitzondering drinkwatervoorziening/publieke diensten

De Europese Commissie hanteert sinds enige tijd een meer open en meer transparante werkwijze. Dit vertaalt zich in de publicatie van een groot aantal, eerder geheime, inhoudelijke documenten. Daarnaast is een uitgebreide set aan factsheets gepubliceerd die op eenvoudige manier uitleggen wat TTIP behelst voor de verschillende sectoren. In de communicatie van de Europese Commissie wordt vermeld dat pu­blieke diensten gevrijwaard blijven en dat het aan de lidstaten zelf is om hierover te beslissen. Eurocom­missaris Malmström (handel) heeft dat samen met VS Trade Representative Froman vorig jaar al eens expliciet uitgesproken. Desondanks is op het gebied van publieke diensten niet geheel uitgesloten dat in het onderhandelingsproces gelegenheid ontstaat voor een ruimere interpretatie.
Houd de drinkwatervoorziening buiten het akkoord. Het is aan de lidstaten om te bepalen hoe de drinkwatersector wordt ingericht.


Investeringsbescherming en het Geschillenbeslechting-mechanisme

Vorig jaar zijn reeds de resultaten van de publieke consultatie over het zogeheten Investor to State Dispute Settlement Agreement (ISDS) gepubliceerd. Deze clausule, die bedrijven mogelijk de kans geeft om lidstaten aan te klagen als nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering bedreigt, leidt tot veel discussie. Naar aanleiding van alle aandacht voor ISDS heeft de Europese Commissie in september een nieuw voorstel voor investeringsbescherming voorgesteld. Dit is nu het uitgangspunt voor de onderhandelingen. Een beslissing over ISDS wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld tot het einde van de onderhande­ingen.
ISDS mag niet leiden tot een zogeheten 'regulatory chill': Het afzwakken of uitstellen van nieuwe (voor de drinkwatersector relevante) wet- en regelgeving om dure rechtszaken te vermijden.

Invloed van TTIP op chemicaliën en pesticiden

Een hoofdstuk van TTIP gaat over de gezamenlijke goedkeuring voor chemicaliën. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de VS en Europa op dit vlak. In Europa moeten alle chemicaliën geregistreerd worden samen met de data over risico's en veiligheid, terwijl dit in de VS slechts in zeer specifieke gevallen hoeft. Daarnaast staat de VS wetgeving toe dat stoffen die voor 1976 op de markt waren, op de markt kunnen blijven zonder verdere tests. De VS hebben aangegeven niet bereid te zijn de striktere EU regelgeving over te nemen, hetgeen leidt tot zorgen over het mogelijk verlagen van de Europese standaarden. Doel van TTIP is namelijk juist om wetgeving beter op elkaar af te stemmen.
Het Verdrag tussen de VS en EU mag niet leiden tot verlaging dan wel aanpassing van de Europese milieu standaarden m.b.t. chemicaliën en pesticiden.

Download standpunt

Tags by dit artikel

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt