Voorstel tot wijziging BKMW

13 februari 2015

Voorstel tot wijziging BKMW

​Vewin stelt de volgende verbeteringen voor in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en
monitoring water 2009 (BKMW): 

​​Implementatie maatregelen borgen

In het BKMW worden ter implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) eisen gesteld waaraan de kwaliteit van het oppervlaktewater- en grondwater moeten voldoen. Indien de milieukwaliteitseisen niet worden gehaald moeten waterplannen aangeven met welke maatregelen deze milieukwaliteitseisen wél worden gehaald. Gebiedsdossiers
helpen te bepalen welke maatregelen geschikt zijn. Gebiedsdossiers worden gemaakt door de overheden in samen-werking met de drinkwaterbedrijven.
Zij geven inzicht in de risico’s voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening in een bepaald gebied en geven te treffen KRW maatregelen aan. In de praktijk schort het aan het daadwerkelijk treffen van deze maatregelen. 
Stel middelen uit het Deltafonds beschikbaar voor maatregelen gericht op veiligstelling van drinkwa-terbronnen

Verantwoordelijke overheden

De Waterwet eist dat in waterplannen maatregelen genomen worden als de milieukwaliteitseisen van het BKMW niet worden gehaald. Voor de uitvoering van het monitoringsprogramma in oppervlaktewater zijn Rijkswaterstaat of het waterschap bevoegd. Voor grondwater is dat de provincie. De Minister van I&M is als stroomgebiedsautoriteit verantwoordelijk voor de tijdige en correcte uitvoering van de KRW. De Waterwet voorziet in verschillende mogelijkheden die hogere overheidsinstanties in staat stellen sturing te geven aan de waterplannen van lagere overheidsinstanties. Op papier zijn de verantwoordelijkheden geregeld, maar in de praktijk schort het aan het treffen van maatregelen wanneer de goede watertoestand en drinkwaterdoelen niet worden gehaald. Een regisseur voor de aansturing in de praktijk ontbreekt evenals een duidelijk handelingsperspectief om in de praktijk de normering door te laten werken in de waterplannen, omdat niet altijd duidelijk is wie moet acteren. In het BKMW ontbreekt het aan aandacht voor de toepassing in de praktijk.
In het BKMW moet de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies voor het nemen van maatregelen en toezicht daarop helder worden opgenomen.

Normering voor nieuwe stoffen: oppervlaktewater en grondwater

Onvoldoende toegespitste normeringen of het ontbreken van normeringen leidt tot onduidelijkheid en tot een (poten-tieel) probleem bij drinkwaterwinningen waardoor maatregelen nodig zijn. Normering voor nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen is dan ook essentieel maar is nog niet opgenomen. Normen zoals die voor oppervlaktewater wel bestaan zijn er niet voor grondwater dat voor de drinkwaterbereiding wordt gebruikt. Dit is wel noodzakelijk omdat grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding beschermd moet worden.
Neem normering op voor nieuwe stoffen zoals voor antropogene stoffen (geneesmiddelen bv)

Early Warning grondwater

Het drinkwaterbedrijf verricht metingen in de winputten. De provincie is verantwoordelijk voor monitoring ook van het ondiepe grondwater en het treffen van maatregelen als beschermer van de kwaliteit van het grondwater. Monitoring is nodig niet alleen in de winputten van drinkwaterbedrijven, maar ook op plekken daarbuiten. Zodat vroegtijdig verontreinigingen die uiteindelijk invloed krijgen op de winningsputten kunnen worden opgespoord en maatregelen kunnen worden getroffen op basis van "early warning". Dit is belangrijk want grondwater heeft een lange hersteltijd.
Neem als vroegtijdige waarschuwing (Early Warning) drempelwaarden voor problematische stoffen voor grondwater voor de drinkwaterwinning op

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt