Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Terug 24 februari 2020

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

​De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) staat positief tegenover de voorgenomen wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Wel zijn er nog twee belangrijke punten die wij graag aangepast zouden zien:

  1. Vewin pleit ervoor om in de gewijzigde Wgs voor gemeenten en de schuldhulpverleners een inspanningsverplichting op te nemen om persoonlijk contact te zoeken met de schuldenaar. Persoonlijk contact is effectiever, meer wanbetalers zullen worden bereikt en uiteindelijk kunnen dan meer schuldhulpverleningstrajecten gestart worden.
    Dit blijkt ook uit de Leidraad vroegsignalering schulden. Een inspanningsverplichting voor persoonlijk contact wordt ook gevraagd van de schuldeisers (in de regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater, de regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en de warmteregeling is een inspanningsverplichting opgenomen om na het sturen van betalingsherinneringen in persoonlijk contact te treden met de kleinverbruiker teneinde betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, voor verhuurders zal eenzelfde soort regeling worden gemaakt). Deze verplichting voor schuldeisers is opgenomen omdat blijkt dat wanbetalers vaak hun post niet meer open maken. Het extra bereik van schuldhulpverlening zou hoger kunnen zijn door de inspanningsverplichting voor persoonlijk contact door gemeenten en schuldhulpverleners vast te leggen in de wet.
    Neem in de wet een inspanningsverplichting op voor persoonlijk contact met de schuldenaar.

  2. In de Memorie van Toelichting van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is aangegeven dat er wordt ingezet op landelijke afspraken en uniformering. Een wildgroei aan regelingen, afspraken en systemen moet absoluut vermeden worden, dit is kostenverhogend, inefficiënt en onwerkbaar. Vewin pleit ervoor dat alle gemeenten verzocht wordt zich bij een van de twee genoemde applicaties (VPS en RIS) aan te sluiten, waarbij idealiter alle gemeenten dezelfde applicatie hanteren.
    Voorkom administratieve lasten door landelijke afspraken en uniformering van applicaties.

Download standpunt

Delen via: