Aanvullingsbesluit Bodem
18 september 2019

Aanvullingsbesluit Bodem

Beleid en wetgeving inzake bodemverontreiniging worden vernieuwd. De actieve bodemsanering zal in het nieuwe beleid worden stopgezet. Een groot aantal gevallen van verontreiniging zal in de bodem achterblijven. Deze zullen alleen nog worden aangepakt als er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Bodemverontreiniging is en blijft een belangrijke bedreiging van grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening. De Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit Bodem gaan de huidige Wet Bodembescherming vervangen. Deze moeten volgens Vewin een afdoende kader bieden om de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen indien uit deze in de bodem achterblijvende verontreinigingsgevallen knelpunten voor drinkwater naar voren komen.

Versterk de governance van het grondwaterbeheer

In de toelichting bij het Aanvullingsbesluit Bodem wordt ingegaan op de governance van het grondwater. De voormalige Adviescommissie Water (AcW) en ook de Integrale Adviescommissie Omgevingswet vragen aandacht hiervoor. Op 19 december 2017 is door de AcW een advies uitgebracht waarin wordt opgeroepen om meer waarborgen te creƫren voor duurzaam en toekomstbestendig grondwaterbeheer. De AcW concludeert dat de achteruitgang van de grondwaterkwaliteit een urgent probleem is dat met prioriteit moet worden aangepakt en dat er een trendbreuk nodig is om te komen tot een meer toekomstbestendig grondwaterbeheer. De AcW adviseert om te komen tot integrale visies van overheden op het grondwater, in samenspraak met drinkwaterbedrijven en onder regie van de provincies. Vewin steunt deze oproep om, binnen de huidige verdeling van taken en bevoegdheden, te komen tot verbetering in de samenhang van het grondwaterbeheer.
-Waarborg de totstandkoming van integrale visies van overheden op het grondwaterbeheer onder regie van provincies

Maatregelen bij bedreiging van een drinkwaterwinning

Wanneer een verontreinigingsbron in de bodem leidt tot uitspoeling van verontreinigingen naar het
grondwater die onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening bedreigt moet wettelijk geregeld zijn dat maatregelen volgen voor het wegnemen van deze bron (door de gemeente) en het voorkomen van verspreiding via het grondwater naar de waterwinning (door de provincie). Voor beoordeling van de noodzaak van maatregelen aan de bron door gemeenten is eventuele bedreiging van grondwaterwinningen echter geen toetsingscriterium. Volgens het Aanvullingsbesluit zal de toelaatbare bodemkwaliteit door gemeenten worden getoetst aan bovengrondse functies. Maatregelen volgen alleen als er ruimtelijke ontwikkelingen zijn en de bodemkwaliteit niet in overeenstemming is met de beoogde functie. In het Aanvullingsbesluit Bodem moet aangevuld worden dat er sprake is van een noodzaak voor bronaanpak als een bodemverontreiniging leidt tot overschrijding van de normen voor drinkwater in het onttrokken grondwater voor de drinkwaterbereiding.
-Verplicht maatregelen voor grond en grondwater als bodemverontreiniging drinkwaterbronnen bedreigt

Afgestemde normen

Voor drinkwater gelden strenge wettelijke kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Drinkwaterbesluit. In het Aanvullingsbesluit Bodem zijn signaleringswaarden opgenomen voor beoordeling of grondwatersanering nodig is. Deze signaleringswaarden zijn echter veel hoger (minder streng) dan de drinkwaternormen in het Drinkwaterbesluit. Dit betekent dat knelpunten in de drinkwatervoorziening kunnen ontstaan terwijl het aanvullingsbesluit aangeeft dat geen maatregelen noodzakelijk zijn. Vewin verzoekt dit knelpunt op te lossen en de signaleringswaarden in lijn te brengen met drinkwaternormen. Als verontreinigingen via verspreiding met het grondwater voorzienbaar zullen leiden tot overschrijding van drinkwaternormen ter plaatse van de winningen dienen saneringsmaatregelen vereist te zijn.
-Breng signaleringswaarden voor grondwater in lijn met normen voor drinkwater

Lozingen van afvalwater op oppervlaktewater of in grondwater

Voor lozing van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen op oppervlaktewater dienen in het Aanvullingsbesluit Bodem regels gesteld te worden die borgen dat deze lozingen niet belemmerend zijn voor wateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening uit die oppervlaktewateren. Voor lozingen van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen in de bodem of in het grondwater dienen regels gesteld te worden die borgen dat lozingen geen knelpunten opleveren voor de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor drinkwaterbereiding.
-Neem in het Aanvullingsbesluit Bodem op dat lozing van afvalwater van saneringen op oppervlaktewater of in de bodem geen nadelige effecten mag hebben op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: