Aanvullingswet Bodem
26 februari 2018

Aanvullingswet Bodem

​Bodemverontreiniging is nog steeds een omvangrijk knelpunt voor de drinkwatervoorziening. De actieve saneringsoperatie zal in het nieuwe beleid worden stopgezet. Een groot aantal gevallen van verontreini­ging zal in de bodem achterblijven die alleen worden aangepakt als er sprake is van ruimtelijke ontwikke­lingen. De Aanvullingswet Bodem, die de huidige Wet Bodembescherming gaat vervangen, moet volgens Vewin een kader gaan bieden om de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen indien uit deze resterende verontreinigingsgevallen knelpunten voor drinkwater naar voren komen.

Maatregelen bij bedreiging van een drinkwaterwinning

Wanneer een verontreinigingsbron in de bodem leidt tot uitspoeling van verontreinigingen naar het
Grondwater en resulteert in bedreiging van onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening moet dit aanleiding zijn tot maatregelen voor het wegnemen van deze bron en het voorkomen van verspreiding naar de waterwinning via het grondwater. Dit moet plaatsvinden ongeacht de vraag of er sprake is van bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen die aanleiding geven tot een sanering. De wettelijke voorzienin­gen voor een ‘toevalsvondst’ voorzien hierin nu niet. In de Aanvullingswet Bodem moet opgenomen worden dat er sprake is van een onaanvaardbare situatie als een bodemverontreiniging gaat leiden tot overschrijding van de normen voor drinkwater in het onttrokken grondwater voor de drinkwaterbereiding.
Verplicht (sanerings)maatregelen voor grond en grondwater als bodemverontreiniging drink­waterbronnen bedreigt

Afgestemde normen

Voor drinkwater gelden stringente kwaliteitseisen. Verontreini­ging van bodem en grondwater wordt echter pas aangepakt als de veel hogere interventiewaarden uit de huidige Wet Bodembescherming worden overschreden. Drinkwaterbedrijven moeten al bij lagere concentra­ties voorzorgmaatregelen treffen om aan de vereiste waterkwaliteit te kunnen voldoen. Ook de huidige saneringsdoelen (streefwaarden) zijn onvoldoende om de drinkwatervoorziening te beschermen. De Adviescommissie Water heeft dit recent als een urgent probleem aangeduid. Vewin verzoekt dit knelpunt nu op te lossen in de voorliggende overgang van de Wet Bodembescherming naar een Aanvullingswet Bodem.
Waarborg totstandkoming van bodemnormen in de Aanvullingswet Bodem waarmee drinkwaterbronnen worden veiliggesteld


Ontsluiting van informatie over bodemverontreiniging

Meer dan 150.000 gevallen van bodemverontreiniging zullen in de bodem achterblijven. Informatie over bodemveront­reiniging is via de decentrale overheden momenteel onvoldoende goed ontsloten voor de drinkwaterbedrijven om risico’s voor de waterwinning goed in te kunnen schatten en om zich goed voor te kunnen bereiden op graafwerk in verontreinigde grond voor het leidingnet.
Neem informatie over bodemverontreiniging op in de Basis Registratie voor de Ondergrond.

Lozingen van afvalwater op oppervlaktewater of in grondwater

Voor lozing van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen op oppervlaktewater dienen in de Aanvullingswet Bodem regels gesteld te worden die borgen dat deze lozingen niet belemmerend zijn voor wateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening uit die oppervlaktewateren. Voor lozingen van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen in de bodem of in het grondwater dienen eveneens regels gesteld te worden die borgen dat lozingen een veilige drinkwatervoorziening niet belemmeren.
Neem in de Aanvullingswet Bodem op dat lozingen van afvalwater op oppervlaktewater of in de bodem niet belemmerend mogen zijn voor de drinkwatervoorziening

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: