Chemische stoffen beleid: PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen
21 januari 2022

Chemische stoffen beleid: PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen

PFAS restrictie

De drinkwatersector vindt dat stoffen als PFAS in het geheel niet thuishoren in het milieu en de bronnen voor drinkwater, grond- en oppervlaktewater. De drinkwatersector pleit voor een nationaal en Europees totaalverbod van PFAS omdat ze slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig blijven. Wat niet in de bronnen voor drinkwater terechtkomt, hoeven de drinkwaterbedrijven er ook niet uit te zuiveren. Aanpak bij de bron (voorzorgprincipe) is altijd te prefereren boven een end-of pipe oplossing.

De Tweede Kamer heeft in oktober 2021 via de aangenomen moties van de Kamerleden Bouchallikht (GL) en Van Esch (PvdD)de regering verzocht om binnen Europa te werken aan een zo spoedig mogelijk volledig verbod van PFAS, dus verdergaand dan een verbod op niet-essentiële toepassingen. Daarnaast zijn moties aangenomen van de leden Hagen (D66), Bouchallikht (GL) en Beckerman (SP) om uiterlijk zomer 2022 op nationaal niveau alle bestaande hotspots te inventariseren en alle directe én indirecte lozingen van PFAS op oppervlaktewater te identificeren en te minimaliseren, en met de gemeenten vóór de zomer alle PFAS hotspots in kaart te brengen en te komen met bijbehorende beheersmaatregelen inclusief een tijdspad van aanpak.

  • Geef aan op welke wijze de regering invulling gaat geven aan de aangenomen moties wat betreft het verbod en de aanpak van PFAS

Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen en PFAS

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), en dan met name Persistente Mobiele en Toxische stoffen (PMT) zijn een risico voor de volksgezondheid en bronnen van drinkwater. Onder andere naar aanleiding van de problemen bij Chemours (PFAS) en Chemelot (Pyrazool) is in 2016 afgesproken dat de bevoegde gezagen in beeld brengen welke ZZS in Nederland worden gebruikt en geëmitteerd naar water en lucht. Tegelijk zou in beeld worden gebracht hoe deze ZZS in vergunningen zijn opgenomen en wat bedrijven hebben gedaan om te voldoen aan hun verplichting om de emissies te minimaliseren. Einddatum was januari 2021. Uit de brief van de minister volgt dat dit ruim 1 jaar na dato nog niet is gelukt. Met name de (indirecte) lozingen van ZZS stoffen inclusief PFAS op het afvalwatersysteem zijn nog steeds niet in beeld, laat staan dat daar adequate maatregelen zijn genomen.

  • Borg dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en omgevingsdiensten uiterlijk eind 2022 aangeven hoe ZZS emissies worden geminimaliseerd.

Kennis, kunde en menskracht omgevingsdiensten

Via bestuurlijke afspraken vanuit de Delta-aanpak waterkwaliteit zijn afspraken gemaakt over het herzien van alle vergunningen voor ZZS stoffen en het borgen van expertise op dit terrein via o.a. het opleidingsprogramma voor vergunningverleners waterkwaliteit. Dit gaat niet vanzelfsprekend goed. De evaluatie van het VTH stelsel door de commissie Van Aartsen en de Kamerbrief versterking VTH-stelsel van 13 december 2021 geven het beeld dat capaciteit en kennis bij omgevingsdiensten grote knelpunten zijn.

  • Stuur op voldoende capaciteit en kennis bij omgevingsdiensten om lozingen van ZZS adequaat te reguleren.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: