Cybersecuritywet
Terug 13 maart 2018

Cybersecuritywet

Met de Cybersecuritywet krijgen aanbieders van essentiële diensten - een subgroep van de vitale aanbie­ders, waaronder de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven - een meldplicht voor ICT-inbreuken én een aantoonbare zorgplicht voor de beveiliging van netwerk- en informatiesysteem.

Gevolgen

Als (mogelijk) gevolg van de Cybersecuritywet beschikt de overheid over vertrouwelijke herleidbare infor­matie van aanbieders van essentiële diensten. Naast de melding van een ICT-inbreuk aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het bevoegde gezag, moet ook informatie worden verstrekt over getroffen tegenmaatregelen en maatregelen om herhaling te voorkomen. In het kader van de zorgplicht moeten aanbieders van essentiële diensten passende technische en organisatorische maatregelen tref­fen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesysteem te beheersen. De bevoegde autoriteit kan aanbieders van essentiële diensten een auditplicht opleggen met als doel om vast te stellen of de aanbieder heeft voldaan aan de gestelde beveiligingseisen (zorgplicht). De resultaten van de audit moeten worden verstrekt aan de bevoegde autoriteit.

Borging vertrouwelijkheid van informatie

Aangezien het hier om vertrouwelijke informatie gaat, zoals (technische) cybersecurity-maatregelen en mogelijke kwetsbaarheden in netwerk- en informatiesystemen, die herleidbaar is naar aanbieders van essentiële diensten, moet worden voorkomen dat deze gegevens met een beroep op de Wet open­baarheid van bestuur (Wob) opvraagbaar zijn. Openbaarmaking van herleidbare gegevens maakt aan­bieders van essentiële diensten kwetsbaar voor gerichte ICT-aanvallen. Hiermee zou de Cybersecurity­wet een bedreiging voor hen en de maatschappij worden. Daarom is de Cybersecuritywet voorzien van een bijzondere openbaarheidsregeling. Vewin pleit voor behoud van deze regeling. Deze voorkomt name­lijk dat vertrouwelijke gegevens die door aanbieders van essentiële diensten aan het NCSC en/of het be­voegde gezag zijn aangeleverd en herleidbaar zijn naar de betreffende aanbieder met een beroep op de Wob opgevraagd kunnen worden. Deze openbaarheidsregeling geldt ook voor vertrouwelijke herleidbare gegevens die zijn verkregen door onverplichte meldingen aan het NCSC. Hierdoor draagt de regeling bij aan de gewenste ‘just culture’ waarbij bedrijven vrijwillig informatie uitwisselen met het NCSC ter verbe­tering van de veiligheid van het gehele systeem.

-Behoud in het kader van de nationale veiligheid de in de Cybersecuritywet opgenomen bijzon­dere openbaarheidsregeling.
Hiermee wordt voorkomen dat vertrouwelijke herleidbare gegevens van essentiële diensten op basis van de Wob bij het NCSC en/of bevoegde gezagen opgevraagd kunnen worden.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: