De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland
12 september 2019

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland

​Vewin heeft op 12 september het KWR rapport “De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland” overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor het maken van drinkwater onder toenemende druk staat. Wat Vewin betreft onderstreept het rapport het belang van concrete maatregelen via onderstaande routes:

Nieuwe planperiode Kaderrichtlijn Water

De doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten in 2027 worden gehaald, deze zijn nog lang niet binnen bereik. De KRW verplicht de lidstaten iedere zes jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen, waarin resterende opgaven met bijbehorende maatregelen worden geschetst. Eind 2020 moeten de ontwerp SGBP-en gereed zijn voor de periode tot 2027. Dan wordt ook het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid. Aangezien de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat, is het van belang dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgt in de SGBP-en
-Geef in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, inclusief nieuwe bedreigingen en de invloed van klimaatverandering.


Nieuwe bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit

De kwaliteit van drinkwaterbronnen - het grond- en oppervlaktewater - staat onder toenemende druk. Bestaande en nieuwe bedreigingen zoals mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, industriële stoffen, microplastics, bodemverontreiniging en klimaatverandering verhinderen voldoende verbetering of leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en vergen meer inspanningen om schoon drinkwater te kunnen leveren. De minister van IenW heeft in 2018 ‘versnellingstafels’ ingericht om via concrete maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit. Voor Vewin is dit initiatief topprioriteit. Het is essentieel de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen inclusief de aanpak van genoemde nieuwe bedreigingen. De urgentie van concrete afspraken en maatregelen is hoog voor de drinkwatersector. De versnellingstafels hebben een looptijd van twee jaar. Daarom is het van belang dat eind 2019 duidelijk is waar de minister van IenW concreet op inzet voor de verschillende onderwerpen om daadwerkelijk tot resultaten te komen.
-Zorg voor bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit.

Toekomst Kaderrichtlijn Water

De verwachting is dat Nederland de uiterste deadline voor het halen van de KRW-doelen in 2027 niet haalt. Verlenging van de KRW-plancyclus na 2027 is wat Vewin betreft noodzakelijk. Dit mag echter geen argument zijn meer uitzonderingsmogelijkheden te gebruiken, de doelen niet tijdig te hoeven halen of de doelen te verlagen. Het ambitieniveau rond het halen van de KRW-doelen moet vergroot worden. Nieuwe uitdagingen moeten worden opgepakt, zoals opkomende stoffen en klimaatverandering. Er zijn afspraken nodig om na 2027 doelen alsnog te halen en de behaalde doelen te behouden. Als de Europese Commissie besluit dat de KRW moet worden herzien is het van groot belang genoemde bestaande en nieuwe doelen en ambities te verankeren in de nieuwe KRW. Vewin bepleit voorts artikel 7 te behouden en indien mogelijk te versterken als resultaatsverplichting. Dit artikel regelt de bescherming van drinkwaterbronnen. Daarnaast moet wet- en regelgeving die een relatie heeft met waterkwaliteit beter afgestemd worden op de KRW.
-Verlenging van de KRW-plancyclus na 2027 is noodzakelijk

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: