Invoeringswet Omgevingswet
Terug 2 oktober 2018

Invoeringswet Omgevingswet

Ten behoeve van de inbreng van het verslag over de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) d.d. 11 oktober 2018 heeft de drinkwatersector de volgende aandachtspunten:

Toetsing activiteiten

Activiteiten die effect kunnen hebben op de waterkwaliteit moeten direct getoetst worden aan de milieu­kwaliteitseisen (normen) die gelden op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en niet alleen indirect, via globalere doelstellingen in plannen en programma’s.
Dit betekent dat een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit geweigerd dient te wor­den als deze activiteit in strijd is met de doelstellingen van geen achteruitgang en het bereiken van een goede toestand (KRW doelen). Dit punt is ook door de Raad van State benoemd in haar advies Invoeringswet Omgevingswet en uitvoeringsbesluiten. Anders dan de RvS adviseerde heeft het Ministerie niet voorzien in een dwingende toetsing (alleen ‘rekening houden met’; art. 8.84 BKL).
-Toets activiteiten direct aan de KRW milieukwaliteitseisen

Wateren met drinkwaterfunctie benoemen in BKL

Bij afwegingen voor ruimtelijke ordening is het van belang dat de gevolgen van activiteiten voor de win­ning van oppervlaktewater ten behoeve van drinkwater worden meegewogen. Hierbij moet rekening wor­den gehouden met het feit dat lokale besluiten bovenregionale en/of benedenstroomse consequenties kunnen hebben. Hiertoe is het essentieel dat overheden weten welke oppervlaktewateren een drinkwater­functie hebben. Vewin stelt daarom voor om deze wateren te benoemen in het BKL. Concreet door in hoofdstuk 3 Specifieke Taken een nieuwe afdeling 3.2 te maken: Afdeling 3.2 Kwaliteit en beheer van oppervlaktewateren waarvan drinkwater wordt gemaakt. Met hierin opgenomen de oppervlaktewateren die worden gebruikt voor de bereiding van drinkwater en een drinkwaterfunctie hebben: de Rijn, Maas, Afgedamde Maas, Lek, IJssel, IJsselmeer, Overijsselse Vecht, Drentsche Aa, Amsterdam-Rijnkanaal en Haringvliet en Biesboschbekkens. Wij stellen voor in de Nota van Toelichting een kaart van Nederland op te nemen met deze oppervlaktewateren die een drinkwaterfunctie hebben.
-Neem in het BKL op welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben

Bindend adviesrecht RWS bij indirecte lozingen

Het is van belang lozingen te voorkomen die een bedreiging vormen voor de productie van drinkwater.
Vewin is van mening dat Rijkswaterstaat (RWS) over een bindend adviesrecht moet beschikken bij indi­recte lozingen, mede omdat zij de deskundigheid heeft m.b.t. stoffen die geloosd worden in relatie tot zuiveringstechnieken en de invloed op innamepunten ten behoeve van drinkwater. Het adviesrecht moet opgenomen worden bij AMvB op grond van art. 16.15 en 16.16 Omgevingswet
Neem een bindend adviesrecht op voor RWS bij indirecte lozingen

Transportleidingen voor de drinkwatervoorziening in Omgevingsplan

In het BKL is een hoofdstuk Omgevingsplannen opgenomen. Hierin worden instructieregels gesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Bijvoorbeeld locaties voor elektriciteits­voorziening en kernenergiecentrales worden hierin vastgelegd.
Ook transportleidingen voor de drinkwatervoorziening moeten in het BKL opgenomen worden, zodat bij de ruimtelijke planning van activiteiten de gemeente bekend is met de aanwezigheid van transportleidingen voor drinkwater en deze in acht neemt.
-Transportleidingen voor drinkwater opnemen in het omgevingsplan

Download standpunt

Delen via: