Stikstofproblematiek en uitvoeringsprojecten drinkwatersector
7 december 2020

Stikstofproblematiek en uitvoeringsprojecten drinkwatersector

Er ligt een grote opgave voor Nederland om de neerslag van stikstof te verminderen ter bescherming van onze natuur. In de grondwaterbeschermingsgebieden rond de winningen voor drinkwaterproductie vindt nog steeds teveel stikstofdepositie plaats, wat negatieve effecten heeft op de natuur die de drinkwaterbedrijven in een groot aantal van deze gebieden beheren. Hiervoor is het cruciaal dat de bronaanpak verbeterd wordt om stikstofemissies terug te dringen. De drinkwatersector zet zich in om hieraan een maximale bijdrage te leveren. Tegelijkertijd is een optimaal functionerende drinkwater-voorziening van nationaal belang. In het kader van de toenemende droogte en stijgende vraag heeft dit grote urgentie, en vraagt extra investeringen in onderhoud en uitbreiding van de noodzakelijke capaciteit voor productie, opslag en levering van drinkwater. Hier ligt een spanningsveld, want drinkwaterbedrijven ondervinden vertraging in de uitvoering van belangrijke projecten doordat de vergunningverlening stagneert vanwege de stikstofproblematiek.

Een groot deel van deze projecten heeft betrekking op de kerntaak van de drinkwaterbedrijven: het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Ze betreffen bijvoorbeeld de aanleg of vervanging van transportleidingen, bouw of vernieuwing van pompstations en zuivering, of vervanging van winputten. De stikstofuitstoot die gepaard gaat met de uitvoering van deze projecten is doorgaans tijdelijk en relatief laag. Verschillende drinkwaterbedrijven hebben te maken met onzekerheid, vertraging of nieuwe procedures voor vergunningverlening of bij de uitvoering, wat voor problemen zorgt met de haalbaarheid van tijdige realisatie van projecten. Dit kan risico's opleveren voor de leveringszekerheid. Het kan zelfs vóórkomen, dat bij nieuwbouwwijken er straks wel een drinkwater-aansluiting aanwezig is, maar dat drinkwaterbedrijven onvoldoende productie- of distributiecapaciteit hebben om ook daadwerkelijk drinkwater te kunnen leveren. Daarom doen wij een dringende oproep om in de gebiedsgerichte aanpak en in het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering de voortgang van cruciale drinkwaterprojecten te borgen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het is zaak dat de vergunningverlening voor uitvoeringsprojecten van de drinkwaterbedrijven wordt vlot getrokken. Hoe langer onzekerheid en procedures duren, hoe meer risico er is dat de leverings-zekerheid in het gedrang komt. Het is daarom van belang dat in de met provincies ontwikkelde gebiedsgerichte aanpak uitvoeringsprojecten die een relatie hebben met de leveringszekerheid van drinkwater voorrang krijgen. De drinkwaterproductie is immers een dwingende reden van groot open-baar belang en valt onder de vitale infrastructuur. Het Rijk moet hierbij een regierol vervullen, en de provincies waar nodig aanspreken.
-Geef vanuit het oogpunt van duurzame veiligstelling van de openbare drinkwater-voorziening in de gebiedsgerichte aanpak voorrang aan vergunningverlening voor uitvoeringsprojecten van de drinkwaterbedrijven met een relatie met de leveringszekerheid. Het Rijk moet hierbij een regierol vervullen.

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in een wijziging van de Wet natuur-bescherming en de Omgevingswet om de structurele aanpak van de stikstofproblematiek wettelijk te verankeren. Hierin is een gedeeltelijke vrijstelling geïntroduceerd van de natuurvergunningsplicht voor activiteiten door de bouwsector in de bouwfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn (artikel 2.9a). Volgens de Memorie van Toelichting bij de wet geldt de partiële vrijstelling alleen voor bij AMvB aan te wijzen 'activiteiten van de bouwsector'. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de afbakening van de term 'bouwsector' in het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek, waaronder niet alleen de bouw van woningen en andere bouwwerken vallen, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van infrastructuur (inclusief energie-infrastructuur) en waterstaatswerken.

Om de knelpunten rond de uitvoeringsprojecten bij de drinkwaterbedrijven verder aan te kunnen pakken is het van belang dat deze projecten van de drinkwaterbedrijven onder de vrijstelling vallen als ze van belang zijn in het kader van de leveringszekerheid, en er sprake is van een tijdelijke en relatief lage stikstofemissie. Om discussie of verdere onzekerheid te voorkomen zal hiervoor in de Memorie van Toelichting van de wet en in de betreffende AMvB expliciet moeten worden aangegeven dat de vrijstelling van vergunningverlening ook geldt voor uitvoeringsprojecten van de drinkwaterbedrijven.
-Zorg ervoor dat de uitvoeringsprojecten van de drinkwaterbedrijven die van belang zijn voor het waarborgen van de leveringszekerheid en waarbij sprake is van een tijdelijke en relatief lage stikstofemissie onder de partiële vrijstelling van de vergunningenplicht vallen, in het kader van artikel 2.9a van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: