WACC en voldoende investeringsruimte drinkwatersector
Terug 4 februari 2021

WACC en voldoende investeringsruimte drinkwatersector

​Drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren

De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra. Opgeteld vragen deze uitdagingen om een stijging van de investeringen met zo'n 50-60% in de komende jaren, maar die investeringen dreigen onhaalbaar te worden. Het kost de drinkwaterbedrijven meer moeite dan eerder om hun investeringen te financieren, door belemmeringen die regelgeving van de overheid opwerpt. Vewin vraagt de minister hier tijdig wat aan te doen en de regelgeving beter te laten aansluiten bij de financieringspraktijk en de uitdagingen van de drinkwatersector.

Ruimte om te investeren wordt beperkt door de WACC

Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De ruimte om te investeren wordt echter ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC (Weighted Average Cost of Capital), die een maximum stelt aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. De WACC-limiet is een instrument om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.

Regelgeving beter laten aansluiten op praktijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij de evaluatie van de Drinkwaterwet aangegeven dat de berekeningsmethodiek van de WACC beter moet aansluiten op de financieringspraktijk van de drinkwaterbedrijven en de efficiënte bedrijfsvoering niet moet belemmeren. Ook de Tweede Kamer heeft er in december 2020 bij motie op aangedrongen hiervoor oplossingen te vinden. De huidige WACC-regeling maakt het nu onmogelijk voldoende investeringsruimte te garanderen onder de sterk gewijzigde omstandigheden (o.a. klimaateffecten, droogte, etc.) waardoor forse uitbreiding van investeringen nodig zijn. Reden waarom Vewin bepleit om de eerder gemaakte afweging die leidde tot de WACC-regulering te hernieuwen in het licht van de huidige omstandigheden. Een dergelijk onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de problematiek en de wettelijke verankering daarvan zal mogelijk niet tijdig afgerond kunnen zijn voor de nieuwe WACC-reguleringsperiode vanaf 2022. Daarom is voor de korte termijn een tijdelijke oplossing noodzakelijk door maatregelen te treffen waardoor het WACC percentage in de komende reguleringsperiode niet nog verder daalt.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: