Gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie

 

Drinkwaterbedrijven treffen gewasbeschermingsmiddelen, biociden en andere stoffen aan in drinkwaterbronnen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voert een extra toets uit voor de beoordeling van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, biociden en metabolieten, die boven het drinkwatercriterium van 0,1 µg/l worden aangetroffen. Voor humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten zoals vastgesteld en ontsloten via de RIVM-website ‘Risico’s van Stoffen’ geldt 1 µg/l. Dat betekent dat voor nieuwe beoordelingen, herbeoordeling of aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een middel met stoffen uit onderstaande lijst een aanvullende analyse op basis van de meetgegevens wordt uitgevoerd.

Per januari 2024 maakt het Ctgb voor de beoordeling van het drinkwatercriterium (milieu) voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater voor onderstaande stoffen gebruik van de meetgegevens over 2018 t/m 2022. Deze gegevens kunt u bij Vewin [klik hier] opvragen ten behoeve van de berekening van het 90-percentiel voor de individuele innamepunten, voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier bij het Ctgb. De hiervoor benodigde werkinstructie is beschikbaar via Ctgb.nl onder de 'Werkinstructies'. De lijst met relevante stoffen die de norm van 0,1 µg/l of 1 µg/l in het oppervlaktewater overschrijden wordt jaarlijks door Vewin aan het Ctgb gestuurd. Voor de periode 2018 t/m 2022 betreft het de volgende werkzame stoffen en metabolieten (metabolieten zijn aangegeven met *):

aminomethylfosfonzuur (AMPA)*
dimethenamide-p
ethofumesaat
flonicamide
fluopyram
glyfosaat
MCPA
metamitron
S-metolachloor
metribuzin
monobroomazijnzuur
N,N-dimethylsulfamide (DMS)*
oxamyl 1)
propamocarb
prosulfocarb
pyridaat
pyrimethanil
terbutylazine
tolclofos-methyl
trifluorazijnzuur (TFA)*
triflusulfuron-methyl
2,4-D

1) De toelating van oxamyl is in 2023 beëindigd.