Thema's

Beveiliging en crisismanagement
Beveiliging en crisismanagement

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland. Leveringszekerheid en continuïteit staan centraal. Daarbij hoort ook de voorbereiding op gevaren en dreigingen, zoals overstromingen of inbreuken op de cybersecurity. Als de drinkwatervoorziening uitvalt, zijn drinkwaterbedrijven verplicht nooddrinkwater te leveren.

Lees verder
Consumenten
Consumenten

Volgens de wet heeft iedereen recht op de beschikbaarheid van water. De wederzijdse rechten en plichten van consumenten en het drinkwaterbedrijf zijn goed geregeld en vastgelegd. Consumenten zijn beschermd door leveringsvoorwaarden, een richtlijn voor consumentenrechten en een zorgvuldige afsluitregeling. Mocht er een meningsverschil ontstaan, dan kan een speciale geschillencommissie helpen.

Lees verder
Drinkwaterbronnen
Drinkwaterbronnen

Drinkwater wordt gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Bescherming van deze bronnen is essentieel voor de productie van schoon drinkwater. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van de bronnen verbeteren zodat met een eenvoudige zuivering drinkwater gemaakt kan worden. In de praktijk komen echter verschillende stoffen voor die een knelpunt vormen voor drinkwaterproductie en moeten...

Lees verder
Drinkwaterbronnen en landbouw
Drinkwaterbronnen en landbouw

Stoffen uit de landbouw kunnen negatieve effecten hebben op de bronnen voor de drinkwatervoorziening. Denk aan meststoffen, bestrijdingsmiddelen of diergeneesmiddelen. Om bronnen te beschermen moeten het nationale en Europese landbouwbeleid bijdragen aan het halen van de waterkwaliteitsdoelen. Waar nodig moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat grond- of oppervlaktewater bestemd voor...

Lees verder
Drinkwaterbronnen en natuur
Drinkwaterbronnen en natuur

Natuur is de beste bescherming van onze drinkwaterbronnen. Drinkwaterbedrijven beheren zo’n 23.000 hectare natuurgebied, vaak onderdeel van het Nationaal Natuur-netwerk en de meeste waterwingebieden zijn Natura2000-gebied. Drinkwaterbedrijven beheren deze terreinen. Natuur- en waterdoelen versterken elkaar op deze wijze.

Lees verder
Drinkwaterbronnen en ondergrond
Drinkwaterbronnen en ondergrond

Grondwater is in grote delen van het land dé bron voor de productie van drinkwater. Het wordt echter steeds drukker onder de grond. Ook andere functies zoals mijnbouw, aardwarmte en opslag van stoffen vragen ruimte en kunnen risico’s vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Als functies niet verenigbaar zijn moet drinkwater als nationaal belang voorrang krijgen in de ondergrond. Voldoende beschikbaarheid...

Lees verder
Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen
Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen

Voor opkomende stoffen, bijvoorbeeld medicijnresten en industriële stoffen bestaan geen (wettelijke) normen of is de schadelijkheid nog niet vastgesteld. Er komen bovendien steeds nieuwe stoffen bij en geavanceerde detectiemethoden kunnen ze in steeds kleinere hoeveelheden aantonen in water. Belangrijk is om vroegtijdig te weten om welke stoffen het gaat en of ze een risico vormen voor de drinkwaterproductie...

Lees verder
Drinkwaterkwaliteit
Drinkwaterkwaliteit

Drinkwater is van groot belang voor de volksgezondheid. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is zeer goed. Drinkwater wordt in Nederland strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert een jaarlijkse kwaliteitstoets uit op het drinkwater. Hieruit blijkt dat drinkwaterbedrijven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed...

Lees verder
Energie & circulaire economie
Energie & circulaire economie

In het kader van de energietransitie wordt de ondergrond vaker gebruikt voor opslag of winning van (duurzame) energie. Dit kan op gespannen voet staan met het veiligstellen van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening.
Drinkwaterbedrijven dragen zelf bij aan duurzaamheid en een circulaire economie door uitsluitend duurzaam opgewekte energie te gebruiken en 99% van de reststoffen nuttig...

Lees verder
Europese regelgeving
Europese regelgeving

Veel Nederlandse wet- en regelgeving over waterkwaliteit en drinkwater vloeit voort uit Europese regelgeving, bijvoorbeeld minimum kwaliteitseisen voor ons drinkwater.
De sleutel tot verbetering van de waterkwaliteit ligt vaak in Europees beleid of Europese regelgeving; veel vraagstukken zijn immers grensoverschrijdend van aard. Daarbij gaat het ook om afstemming met andere beleidsterreinen en...

Lees verder
Financiën, doelmatigheid en statistiek
Financiën, doelmatigheid en statistiek

De Drinkwaterwet regelt de ordening van en het toezicht op de drinkwatersector. De bedrijven moeten zich in hun bedrijfsvoering aan wettelijke regels houden voor bijvoorbeeld het opbouwen van vermogen, voor de manier waarop tarieven tot stand komen en voor een transparante verantwoording hiervan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de drinkwatersector en rapporteert over...

Lees verder
Infrastructuur
Infrastructuur

De drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke taak de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van drinkwater tot stand te brengen en te onderhouden. Zij beheren in totaal zo’n 120.000 km aan leidingen. Om deze taak goed en kostenefficiënt te kunnen uitvoeren zijn adequate rechten en waarborgen voor drinkwaterbedrijven nodig.

Lees verder
Omgevingswet en omgevingsvisies
Omgevingswet en omgevingsvisies

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De Nationale Omgevingsvisie bevat strategische beleidskeuzes van het Rijk voor de fysieke leefomgeving.
Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening is een nationaal belang en moet met een bijbehorend beschermingsniveau...

Lees verder