VACATURE: Hoogleraar bijzondere leerstoel PUBLIEKE ORGANISATIE VAN HET (DECENTRALE) WATERBEHEER

 

Functie

De leerstoelhouder geeft op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie, vorm en inhoud aan het onderwijs en het onderzoek binnen de bijzondere leerstoel publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer, meer in het bijzonder de institutionele aspecten daarvan, zowel binnen het departement Rechtsgeleerdheid alsook in samenwerking met de strategisch thema’s Pathways to Sustainability, en Institutions, alsmede waar relevant binnen het Centre for Global Challenges.

De hoogleraar participeert met zijn/haar onderzoek in een onderzoekzwaartepunt en/of parel van het departement. Gelet op de breedte en de thematiek van de programma’s wordt primair gedacht aan participatie binnen het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL).

Van de leerstoelhouder wordt tevens verwacht dat hij of zij zich actief richt op het verwerven van tweede en derde geldstroomonderzoek om zo verder invulling te geven aan het transdisciplinaire onderzoek dat de Universiteit Utrecht voor staat.
 
De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de stichting Schilthuisfonds


De hoogleraar ontwikkelt de volgende activiteiten:

 • op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie vorm en inhoud te geven aan de leerstoel voor zowel onderzoek als onderwijs in alle fasen van de opleiding (bachelor, master en PhD), alsook executive onderwijs;
 • het entameren, ontwikkelen en verrichten van (internationaal) aansprekend onderzoek binnen de departementale Parel Water en Duurzaamheid;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het multidisciplinair onderzoek van het UCWOSL en het strategisch thema Pathways to Sustainability en eventueel Institutions en het Centre for Global Challenges;
 • het aantrekken en begeleiden van multidisciplinaire en (inter)nationale onderzoeksprojecten in het kader van de tweede en derde geldstroom;
 • zo mogelijk het bijdragen aan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en medefinanciering van het onderwijs en onderzoek binnen de eigen leerstoel, de afdeling SBR, het UCWOSL en het departement Recht en het leveren van een bestuurlijke bijdrage daaraan;
 • het begeleiden van (buiten)promovendi.

Profiel

 • U heeft brede kennis van en ervaring met de publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer in Nederland en de verschillende institutionele elementen daarvan (bestuurlijke organisatie, wetgeving, financiering, participatie, interbestuurlijke samenwerking e.d.);
 • U bent werkzaam in de watersector en beschikt over een relevant nationaal en bij voorkeur ook internationaal netwerk;
 • U bent in staat om door deze kennis, ervaring en dit netwerk de wetenschap te verbinden met de dagelijkse praktijk van het waterbeheer en de leerstoel daardoor zichtbaar te maken voor de praktijk;
 • U beschikt over goede wetenschappelijke kwalificaties, blijkend uit een proefschrift op het terrein van de leerstoel, (internationale) artikelen en andere gezaghebbende publicaties;
 • U beschikt over kennis van en inzicht in het (internationale) wetenschappelijke debat op het terrein van de leerstoel en kan dit verbinden aan de belangrijke thema’s die voor de praktijk relevant zijn en is in staat en bereid om op dit terrein zowel monodisciplinair als multidisciplinair onderzoek te verrichten;
 • U heeft affiniteit en ervaring met onderzoek en onderwijs in het buitenland en heeft geparticipeerd in internationale projecten en/of gremia;
 • U beschikt over het vermogen om jonge onderzoekers te enthousiasmeren en te stimuleren;
 • U bent in staat om kansrijke aanvragen in de tweede en derde geldstroom te ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksprogramma’s en onderzoeken tot een goed einde te brengen;
 • U beschikt aantoonbaar over goede didactische kwaliteiten (BKO en SKO-onderwijs of vergelijkbare kwalificaties en goede studentevaluaties), en bent goed in staat onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen op het gebied van de leerstoel, zowel voor Nederlandse als buitenlandse studenten;
 • U heeft goede bestuurlijke, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en de bereidheid om deze, zo nodig en mogelijk binnen de omvang van de aanstelling, aan te wenden op de onderscheiden bestuurlijke niveaus;
 • U beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • U beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Aanbod

Het betreft een parttime functie (0,2 fte) voor vijf jaar. Uw salaris bedraagt - afhankelijk van relevante werkervaring en kwalificaties - minimaal ca. € 5.582,- en maximaal € 9.812,-

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is een faculteit die midden in de samenleving staat en sterk verbonden is met maatschappelijke vraagstukken. Met rechtsgeleerdheid, economie, bestuur & organisatie hebben we een combinatie van wetenschappelijke disciplines in huis die elkaar aanvullen en versterken. Die bundeling van krachten maakt onze faculteit uniek.

Het departement Rechtsgeleerdheid is één van de oudste departementen van de Universiteit Utrecht, met ca. 3.200 studenten en 400 personeelsleden. Vanwege een grootscheepse verbouwing zijn we tijdelijk gehuisvest op een locatie aan de rand van de stad Utrecht. Na deze verbouwing verhuizen we terug naar een monumentaal pand in het centrum van de stad. Het departement kent een breed scala aan disciplines, een veelzijdig onderwijsaanbod, gerenommeerde onderzoeksprogramma’s en een uitstekend geoutilleerde Juridische Bibliotheek.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht – privaatrecht, strafrecht, staats-, bestuursrecht en rechtstheorie, alsmede internationaal en Europees recht – en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol blijven spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

De leerstoel is ingebed bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en zal meer in het bijzonder een plaats krijgen binnen de leerstoelgroep Europees en nationaal waterrecht. Binnen de afdeling wordt tussen de verschillende leerstoelgroepen (Staatsrecht, Rechtstheorie, Bestuursrecht, Omgevingsrecht) nauw samengewerkt.

Aanvullende informatie

Het structuurrapport van de leerstoel is opvraagbaar bij mw. Lolita van Toledo, e-mail: L.L.S.vanToledo@uu.nl, tel. 030 - 253 48 34.
Nadere inlichtingen over de vacature kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, prof. mr. dr. Ton Hol, email: a.m.hol@uu.nl.

Solliciteren

Richt uw sollicitatie tot en met 15 april 2019, 09.00 uur, aan de afdeling Human Resources van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Reageren uiterlijk

15/04/2019

 

Solliciteer

Vewin ondersteunt het Schilthuisfonds