Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn met filter: Waterspiegel

Dit heeft 11 resultaten opgeleverd.

Mestbeleid volop in de aandacht24 december 2021 - Waterspiegel

De Europese Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De richtlijn verplicht alle lidstaten om elke vier jaar een actieprogramma op te stellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Nederland dient het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) in december in. Enkele maanden geleden is het ontwerp-NAP ter inzage gelegd. Ook Vewin heeft daarop gereageerd door een zienswijze in te dienen. In de aanloop naar het opstellen van dit ontwerp zijn verschillende interessante rapporten en studies gepubliceerd. Enkele ervan worden hier belicht.

‘Het laaghangende fruit is inmiddels wel geplukt’24 december 2021 - Waterspiegel

Er zijn nog steeds flinke problemen met te hoge concentraties nitraat in grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. Hoe omschrijven dr. ir. Gerard Velthof en zijn collega ir. Erwin van Boekel, beiden onderzoeker bij het onderdeel Duurzaam Bodemgebruik van de Wageningen University & Research, de problematiek in grondwaterbeschermingsgebieden?

Vewin teleurgesteld in 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn24 december 2021 - Waterspiegel

De minister van LNV heeft op 26 november jl. het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de drinkwatersector is een goede invulling van het 7e NAP van groot belang, omdat te hoge concentraties nitraat nog altijd een aanhoudend probleem zijn in een flink deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Vewin constateert dat het 7e NAP, de bijlagen en de bijbehorende Kamerbrief duidelijk maken dat de voorgestelde maatregelen in het plan niet zullen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.

Visie minister Carola Schouten - Landbouw en water: invloed op kwaliteit en kwantiteit13 juli 2020 - Waterspiegel

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs in de Nationale analyse waterkwaliteit dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren, maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

‘Het wordt spannend of we de norm voor nitraatuitspoeling halen’19 mei 2020 - Waterspiegel

In de Landelijke Bestuursovereenkomst Aanpak Nitraat is eind 2017 afgesproken in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden de concentratie van nitraat terug te dringen tot onder de 50 mg/l in het uitspoelingswater uit de wortelzone. Eind juni komen Rijk, Interprovinciaal Overleg, Land- en Tuinbouw Organisatie en Vewin samen om te beoordelen of er voldoende perspectief is of dit gaat lukken. Belangrijk voor de drinkwaterwinning én voor ‘Brussel’. ‘Het wordt spannend.’

Bestuursovereenkomst voor aanpak nitraat in grondwater - Doelbereik nog een uitdaging, maar goed op weg - Waterspiegel 4 201930 september 2019 - Waterspiegel

Bij veel grondwaterwinningen waar water opgepompt wordt om drinkwater van te maken, wordt te veel nitraat aangetroffen. De norm op basis van de Nitraatrichtlijn bedraagt 50 mg/l nitraat in grondwater. Berekeningen van het RIVM (2016) laten zien dat de nitraatnorm in het grondwater in 30 tot 40 grondwaterbeschermingsgebieden wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. Met het huidige generieke beleid wordt de kwaliteit van het grondwater verbeterd, maar dat is niet overal voldoende. Extra inzet is nodig.

Bestuursovereenkomst nitraat - tijd om de balans op te maken - Waterspiegel 2 20196 mei 2019 - Waterspiegel

2018 stond in het teken van verdere uitwerking en uitvoering van de bestuursovereenkomst ‘Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden’. Deze werd in december 2017 tussen het Rijk, IPO, LTO en Vewin gesloten. In alle betrokken provincies zijn regionale uitvoeringsovereenkomsten getekend tussen drinkwaterbedrijf, provincie en de regionale LTO-organisatie. Vervolgens is de werving van boeren voor deelname aan regionale maatregelen gestart.

Waterdiner Europarlementariërs in teken van klimaat - Waterspiegel 3 20176 juli 2017 - Waterspiegel

rondom de invulling van de Nederlandse inbreng voor het 6e Nitraat Actieprogramma bewust van de relatie tussen de Nitraatrichtlijn en de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Bas Eickhout ‘Landbouwbeleid moet bijdragen aan milieudoelen’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

aan de herziening van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, en is er gestart met de Eickhout: ‘De Nitraatrichtlijn is in theorie een prima regeling, maar de

Mestprobleem in de praktijk; Landelijke regels-regionale invulling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Maar wat betekent ‘te veel mest’ nu concreet voor een maker van drinkwater We vroegen het Brabant Water en Vitens, twee drinkwaterbedrijven die vrijwel volledig zijn aangewezen op

1 | 2