Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Beleidsnota Drinkwater met filter: Waterspiegel

Dit heeft 14 resultaten opgeleverd.

Oproep aan het kabinet: ‘Maak werk van watertransitie’19 oktober 2021 - Waterspiegel

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Dit jaar benadrukt Vewin hierin haar oproep aan het nieuwe kabinet voor een watertransitie. Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De watertransitie moet gericht zijn op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.

Voorwoord: Extra inzet nodig, óók van het nieuwe kabinet!7 juni 2021 - Waterspiegel

Onlangs presenteerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026. Een belangrijke mijlpaal voor de drinkwatersector. De nota geeft een overzicht van de opgaven waarvoor de drinkwatervoorziening staat en presenteert hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid. Tegelijkertijd legt de nota de basis voor een ambitieuze ‘implementatie- en uitvoeringsagenda’ die in de komende jaren tot concrete resultaten moet leiden.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie7 juni 2021 - Waterspiegel

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je geen water meer kunt drinken en geen water hebt om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Daarom moet de continue levering van goed drinkwater optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken.

Samenwerking en uitvoering7 juni 2021 - Waterspiegel

Voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening is goede samenwerking tussen het Rijk als systeemverantwoordelijke en alle andere betrokken partijen – provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven – essentieel. Ook is afstemming nodig met andere beleidsterreinen en organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, landbouw, circulariteit, industrie, natuur en woningbouw. Voor de beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen is het Deltaplan Zoetwater van belang. Voor de kwaliteit van de bronnen is de Kaderrichtlijn Water belangrijk, en verder bijvoorbeeld de bestuursovereenkomst Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden en de ketenaanpak voor medicijnresten. Het oplossen van bestaande en toekomstige knelpunten bij de drinkwatervoorziening vraagt om een aantal politiek-bestuurlijke keuzes. Om dit goed voor te bereiden bevat de Beleidsnota Drinkwater een gezamenlijke implementatie- en uitvoeringsagenda.

RIVM-rapport ‘Staat drinkwaterbronnen’ - ‘Veiligstellen van bronnen voor drinkwater is flinke opgave’ 8 april 2021 - Waterspiegel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in het recent verschenen rapport ‘Staat drinkwaterbronnen’ dat er in meer dan de helft van de 216 winningen in Nederland nu of in de nabije toekomst problemen zijn met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. Het RIVM baseert zich voor dit rapport op een analyse van de tweede generatie gebiedsdossiers. Waterspiegel sprak met rapporteur Inge van Driezum (RIVM) en met Henk Brink (WMD) en Koen Zuurbier (PWN) namens de drinkwaterbedrijven over de lessen die geleerd kunnen worden uit het rapport.

Toekomstproof watersysteem: vier directeuren aan het woord25 september 2020 - Waterspiegel

Door de droogte in de afgelopen paar jaren, staan het watersysteem en de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen sterk in de belangstelling. De eind van dit jaar te verschijnen Beleidsnota Drinkwater moet duidelijk maken hoe de toekomstige drinkwatervoorziening duurzaam wordt verzekerd. We laten in dit artikel vier directeuren van waterbedrijven aan het woord om de uitdagingen op het vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van bronnen te schetsen waar zij in de praktijk mee te maken hebben. Waar lopen zij tegenaan en hoe speelt hun bedrijf daarop in? En wat verwachten zij van de nieuwe beleidsnota?

Vewin Lobby-agenda 2020-2021: Samen aan de slag voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening25 september 2020 - Waterspiegel

Op de derde dinsdag van september, bij de start van het parlementaire jaar, presenteerde Vewin de Lobby-agenda 2020-2021. In deze agenda staan de standpunten van Vewin over belangrijke dossiers die het komende politieke jaar op de agenda staan. Deze standpunten geven richting aan de belangenbehartiging van Vewin, die zich in de kern richt op het scheppen en handhaven van goede voorwaarden voor de drinkwatersector.

Veel aandacht voor (drink)waterkwaliteit en droogte in AO Water13 juli 2020 - Waterspiegel

Op 22 juni vond het Algemeen Overleg (AO) Water plaats in de Tweede Kamer. Op gepaste afstand debatteerden Kamerleden met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een heel scala aan wateronderwerpen stond op de agenda, met veel aandacht voor waterkwaliteit, droogte en samenwerking binnen de waterketen.

Eindrapport Beleidstafel Droogte ‘Aan de slag met 46 aanbevelingen’16 maart 2020 - Waterspiegel

Met de eindrapportage die op 18 december 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden, eindigde de taak van de in 2018 ingestelde Beleidstafel Droogte. Op de drempel van het nieuwe droogteseizoen, dat op 1 april begint, kijkt directeur-generaal Peter Heij (IenW) terug op de bereikte resultaten en de opbrengsten van het overleg.

Hans de Groene, directeur Vewin: ‘Regie minister op laatste planperiode Kaderrichtlijn Water is essentieel’13 december 2019 - Waterspiegel

Er komen in 2020 enkele dossiers samen die essentieel zijn voor de toekomst van de drinkwatervoorziening van Nederland: de invulling van de laatste planperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere via het Nationaal Water Programma, de Beleidsnota Drinkwater en de actualisatie van het Deltaprogramma – en dan met name het Deltaplan Zoetwater. Rode draad voor de drinkwatersector daarbij is de toenemende druk op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

1 | 2 | Volgende