Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Deltaprogramma Zoetwater met filter: Waterspiegel

Dit heeft 11 resultaten opgeleverd.

Deltaprogramma 2022 - Water sturend in de ruimtelijke inrichting19 oktober 2021 - Waterspiegel

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De afgelopen zomers hebben laten zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat om ook in de toekomst in voldoende zoetwater van goede kwaliteit te voorzien. De recente inzichten over zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling onderstrepen de urgentie van deze opgave.

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

Drinkwatervoorziening 2070: samen voor een zaak van nationaal belang8 april 2021 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares.

Hans de Groene, directeur Vewin: ‘Regie minister op laatste planperiode Kaderrichtlijn Water is essentieel’13 december 2019 - Waterspiegel

Er komen in 2020 enkele dossiers samen die essentieel zijn voor de toekomst van de drinkwatervoorziening van Nederland: de invulling van de laatste planperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere via het Nationaal Water Programma, de Beleidsnota Drinkwater en de actualisatie van het Deltaprogramma – en dan met name het Deltaplan Zoetwater. Rode draad voor de drinkwatersector daarbij is de toenemende druk op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

Deltacommissaris Peter Glas - ‘Leven in de delta is niet vanzelfsprekend’ - Waterspiegel 3 201924 juni 2019 - Waterspiegel

Op 1 januari 2019 is Peter Glas begonnen als Deltacommissaris, als opvolger van Wim Kuijken die deze functie bijna 10 jaar vervulde. Glas is bepaald geen onbekende in waterland, met een 36-jarige historie bij het ministerie van (destijds) VROM, Deltares en de waterschappen. De eerste 100 dagen in de nieuwe functie zijn voorbij, dus hoog tijd voor een interview.

Column Wim Kuijken - Voorbereiden op extremen - Waterspiegel 4 20185 november 2018 - Waterspiegel

kijken overheden in het Deltaplan Zoetwater naar mogelijke oplossingen voor huidige en helder in wat je in de toekomst aan zoetwater nodig hebt, in wat je zelf kunt regelen en

Voorwoord - Inspelen op klimaatverandering - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Enkele weken eerder bereikten zeven politieke partijen overeenstemming over een goede kwaliteit is daarom terecht een belangrijk vraagstuk in het Deltaprogramma Zoetwater

Slimme inzet stuwen beschermt drinkwaterproductie - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Eén van de gevolgen van de klimaatverandering is zeespiegelstijging. Behalve voor de veiligheid vormt dit een risico voor de watervoorziening en dus ook voor ons drinkwater. Harrie Timmer (Oasen) en Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat) zetten uiteen waarom dit een probleem is en wat we eraan kunnen doen.

‘Kwetsbare gebieden robuuster maken door water vast te houden’ - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, gericht op het optimaal verdelen van het beschikbare water in de oostelijke delen van Nederland. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van zowel oppervlakte- als grondwater voor alle gebruikers: landbouw, natuur, industrie en drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijf Vitens is actief binnen een aantal deelprojecten van ZON

Column Renee Bergkamp - Waterspiegel 1 201614 april 2016 - Waterspiegel

1

1 | 2