Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kaderrichtlijn Water / KRW met filter: Waterspiegel

Dit heeft 78 resultaten opgeleverd.

Reactie Vewin op regeerakkoord: Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!25 maart 2022 - Waterspiegel

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Toekomst van ons drinkwater25 maart 2022 - Waterspiegel

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde Vewin in de Rode Olifant aan het Haagse Malieveld een online talkshow over de toekomst van ons drinkwater. Aan de hand van drie thema’s spraken Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de drinkwatersector over de uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven in de praktijk tegenaan lopen, over het kabinetsbeleid op deze gebieden en over noodzakelijke acties. Dit gebeurde aan de hand van drie thema’s: waterkwaliteit, waterkwantiteit en ‘Toekomst van ons drinkwater’.

Mestbeleid volop in de aandacht24 december 2021 - Waterspiegel

De Europese Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De richtlijn verplicht alle lidstaten om elke vier jaar een actieprogramma op te stellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Nederland dient het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) in december in. Enkele maanden geleden is het ontwerp-NAP ter inzage gelegd. Ook Vewin heeft daarop gereageerd door een zienswijze in te dienen. In de aanloop naar het opstellen van dit ontwerp zijn verschillende interessante rapporten en studies gepubliceerd. Enkele ervan worden hier belicht.

Mestbeleid belangrijk voor behalen waterkwaliteitsdoelstellingen24 december 2021 - Waterspiegel

Hoogleraar waterrecht aan de Universiteit Utrecht prof. mr. dr. Marleen van Rijswick en hoogleraar omgevingsrecht prof. mr. dr. Annelies Freriks deden in opdracht van de Unie van Waterschappen en IPO onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de KRW en de Nitraatrichtlijn onder de Omgevingswet. Eind 2020 publiceerden zij het rapport ‘Naar een effectieve rolverdeling bij en aanpak van de mestproblematiek’.

Vewin teleurgesteld in 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn24 december 2021 - Waterspiegel

De minister van LNV heeft op 26 november jl. het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de drinkwatersector is een goede invulling van het 7e NAP van groot belang, omdat te hoge concentraties nitraat nog altijd een aanhoudend probleem zijn in een flink deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Vewin constateert dat het 7e NAP, de bijlagen en de bijbehorende Kamerbrief duidelijk maken dat de voorgestelde maatregelen in het plan niet zullen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.

WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 202724 december 2021 - Waterspiegel

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het niet halen van de KRW-doelen in 2027.

Extra maatregelen nodig voor verbetering waterkwaliteit19 oktober 2021 - Waterspiegel

Vewin heeft in de tweede helft van september een zienswijze ingediend op het Ontwerp Nationaal Water Programma en bijbehorende stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027, die ter inzage liggen. De maatregelen in deze plannen moeten, samen met die uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat tot half oktober ter inzage ligt, het tijdig halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 verzekeren. Dit betreft ook grond- en oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie.

Mini-dossier Waterkwaliteit: provincies - Werken aan het halen van de KRW-doelen19 oktober 2021 - Waterspiegel

Op het gebied van waterkwaliteit blijven de provincies werken aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027. De grootste uitdagingen zijn de meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen, afkomstig vanuit de landbouw. Maar de waterkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater kent ook nieuwe(re) uitdagingen, zoals opkomende stoffen, PFAS, microplastics en medicijnresten.

Provincie Groningen: ‘Beschermingsbeleid is maatwerk’19 oktober 2021 - Waterspiegel

Gedeputeerde Nienke Homan heeft in de provincie Groningen waterkwaliteit in haar portefeuille. Wat zijn volgens haar de grootste uitdagingen voor de provincies in de komende jaren?

WWF: ‘Water, mens en natuur leidend bij de inrichting van Nederland’19 oktober 2021 - Waterspiegel

Bas Roels is zoetwaterexpert en programmamanager Rivieren en delta bij WWF Nederland. Wat betekenen de slechte prestaties van Nederland bij het halen van de doelen van de KRW voor de natuur?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende