Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn met filter: 2017

Dit heeft 9 resultaten opgeleverd.

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwater-beschermingsgebieden22 december 2017 - Nieuwsbericht

LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.

Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling 21 november 2017 - Nieuwsbericht

Op 16 november vond het Algemeen Overleg over het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) plaats in de Tweede Kamer, tevens het eerste AO van de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.

Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn7 juli 2017 - Nieuwsbericht

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer met een brief over de voortgang van de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) geïnformeerd. Het actieprogramma moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw.

Waterdiner Europarlementariërs in teken van klimaat - Waterspiegel 3 20176 juli 2017 - Waterspiegel

rondom de invulling van de Nederlandse inbreng voor het 6e Nitraat Actieprogramma bewust van de relatie tussen de Nitraatrichtlijn en de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer27 juni 2017 - Nieuwsbericht

​Op 22 juni vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het huidige en toekomstige mestbeleid en mestfraude. Wetenschappers, deskundigen, toezichthouders, overheden en belangenorganisaties konden hun standpunten toelichten over mestbeleid en mogelijke mestfraude.

Bas Eickhout ‘Landbouwbeleid moet bijdragen aan milieudoelen’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

aan de herziening van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, en is er gestart met de Eickhout: ‘De Nitraatrichtlijn is in theorie een prima regeling, maar de

Mestprobleem in de praktijk; Landelijke regels-regionale invulling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Maar wat betekent ‘te veel mest’ nu concreet voor een maker van drinkwater We vroegen het Brabant Water en Vitens, twee drinkwaterbedrijven die vrijwel volledig zijn aangewezen op

Oplossing mestproblematiek nr - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

2017 Mestbeleid en zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn Oplossing mestproblematiek vergt minder

Mestbeleid ontoereikend voor oplossen mestproblemen waterwinning voor drinkwater31 maart 2017 - Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport Evaluatie Meststoffenwet 2016 uitgebracht. Conclusie van het PBL is dat het meststoffenbeleid effect heeft, maar het mestprobleem niet oplost. Vewin ziet de evaluatie als een ondersteuning van haar standpunt dat het huidige mestbeleid niet toereikend is om de mestproblematiek die drinkwaterbedrijven in het oosten en zuiden in het grondwater ondervinden beheersbaar te maken.