Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kaderrichtlijn Water / KRW met filter: 2019

Dit heeft 50 resultaten opgeleverd.

'Zorgelijk beeld voor de bronnen voor drinkwaterproductie'27 december 2019 - Nieuwsbericht

Op 1 november 2019 kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Vlak daarvoor, in september, presenteerde wateronderzoeksinstituut KWR zijn rapport over de kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen. Dr. ir. Arnaut van Loon en dr. Stefan Kools, onderzoekers waterkwaliteit bij KWR, over de overeenkomsten en verschillen tussen beide onderzoeken.

ILT oordeelt: kwaliteit drinkwater Nederland goed maar zorg over bronnen20 december 2019 - Nieuwsbericht

De ILT beoordeelt als toezichthouder of het drinkwater in Nederland voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. De inspectie concludeert in haar rapport 'Drinkwaterkwaliteit 2018' dat de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2018 water van goede kwaliteit leverden.

Waterspiegel: Speciale editie over de Kaderrichtlijn Water 13 december 2019 - Nieuwsbericht

​De laatste editie van de Waterspiegel voor 2019 is een Waterspiegel Special over de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aanleiding voor deze special is het feit dat aankomend jaar cruciaal gaat zijn voor de KRW. In 2020 worden de plannen gemaakt om in de laatste planperiode van de KRW (2022-2027) de doelen van de KRW te halen. Het halen van deze doelen is belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en daarmee dus voor de productie van drinkwater.

Wat is de Europese Kaderrichtlijn Water?13 december 2019 - Waterspiegel

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die als doel heeft de kwaliteit van oppervlaktewater (rivieren, kustwater en meren) en grondwater binnen EU-lidstaten te waarborgen. De KRW is in 2000 van kracht geworden en geldt voor álle aangewezen wateren, zowel oppervlaktewater als grondwater. Een korte introductie.

Wat heeft de Kaderrichtlijn Water het drinkwater gebracht?13 december 2019 - Waterspiegel

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een richtlijn die als doel heeft de kwaliteit van oppervlaktewater (rivieren, kustwater en meren) en grondwater binnen EU-lidstaten te waarborgen. De KRW geldt sinds 2000. Deze Europese regelgeving wordt per lidstaat vertaald naar nationale wetgeving. Een belangrijk onderdeel van de implementatie, monitoring van de vooruitgang en rapportage over de stand van zaken vanuit de lidstaten naar Brussel wordt gevormd door de stroomgebiedbeheerplannen, die steeds voor zes jaar worden vastgesteld.

Kwaliteit Nederlandse wateren zwaar onder druk13 december 2019 - Waterspiegel

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater staat zwaar onder druk. Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Directeur Programma’s Rob van Tilburg maakt zich grote zorgen, met name over de waterkwaliteit van de kleinere wateren.

‘Rivierdossier legt verband tussen rivierafvoer en waterkwaliteit’13 december 2019 - Waterspiegel

De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over de kwaliteit van het grond- én oppervlaktewater en geeft daarbij kaders voor de bescherming van bronnen voor drinkwaterconsumptie. De oppervlaktewateren in Nederland zijn verdeeld over vier internationale stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. Per stroomgebied zijn hiervoor regionaal ambtelijke overleggen (RAO’s) en regionaal bestuurlijke overleggen (RBO’s) georganiseerd, aaraan ook de drinkwaterbedrijven deelnemen. Gezamenlijk werken al deze partijen aan de stroomgebiedbeheerplannen.

In de regio: stroomgebiedbeheerplannen - Samen werken aan waterkwaliteit13 december 2019 - Waterspiegel

Stroomgebiedbeheerplannen geven een overzicht van de toestand, problemen, doelen en maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Binnen de vier internationale stroomgebieden in Nederland (Rijn, Maas, Schelde en Eems) werken de waterbeheerders – provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat – samen aan de stroomgebiedbeheerplannen.

Tussentijdse resultaten Nationale analyse waterkwaliteit, PBL: ‘Zorgelijk beeld voor de bronnen voor drinkwaterproductie’13 december 2019 - Waterspiegel

Op 1 november 2019 kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Vlak daarvoor, in september, presenteerde wateronderzoeksinstituut KWR zijn rapport over de kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen. Dr. ir. Arnaut van Loon en dr. Stefan Kools, onderzoekers waterkwaliteit bij KWR, over de overeenkomsten en verschillen tussen beide onderzoeken.

Hans de Groene, directeur Vewin: ‘Regie minister op laatste planperiode Kaderrichtlijn Water is essentieel’13 december 2019 - Waterspiegel

Er komen in 2020 enkele dossiers samen die essentieel zijn voor de toekomst van de drinkwatervoorziening van Nederland: de invulling van de laatste planperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere via het Nationaal Water Programma, de Beleidsnota Drinkwater en de actualisatie van het Deltaprogramma – en dan met name het Deltaplan Zoetwater. Rode draad voor de drinkwatersector daarbij is de toenemende druk op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende