Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest

Dit heeft 117 resultaten opgeleverd.

Mestbeleid belangrijk voor behalen waterkwaliteitsdoelstellingen24 december 2021 - Waterspiegel

Hoogleraar waterrecht aan de Universiteit Utrecht prof. mr. dr. Marleen van Rijswick en hoogleraar omgevingsrecht prof. mr. dr. Annelies Freriks deden in opdracht van de Unie van Waterschappen en IPO onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de KRW en de Nitraatrichtlijn onder de Omgevingswet. Eind 2020 publiceerden zij het rapport ‘Naar een effectieve rolverdeling bij en aanpak van de mestproblematiek’.

Vewin teleurgesteld in 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn24 december 2021 - Waterspiegel

De minister van LNV heeft op 26 november jl. het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de drinkwatersector is een goede invulling van het 7e NAP van groot belang, omdat te hoge concentraties nitraat nog altijd een aanhoudend probleem zijn in een flink deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Vewin constateert dat het 7e NAP, de bijlagen en de bijbehorende Kamerbrief duidelijk maken dat de voorgestelde maatregelen in het plan niet zullen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.

Waterspiegel 5: WGO Water, bestrijdingsmiddelen en alles over nitraat 23 december 2021 - Nieuwsbericht

Waterspiegel nummer 5 is uit. In deze laatste editie van het jaar een terugblik op het WGO Water waarin diverse Kamerleden minister Visser nadrukkelijk opriepen alles op alles te zetten om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. Verder een mini-dossier over nitraat en de drinkwatervoorziening en onder meer aandacht voor bestrijdingsmiddelen, cybersecurity en innovatie.

Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!23 december 2021 - Standpunt

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit.

Vewin teleurgesteld in 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn30 november 2021 - Nieuwsbericht

De minister van LNV heeft op 26 november jl. het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de drinkwatersector is een goede invulling van het 7e NAP van groot belang, omdat te hoge concentraties nitraat nog altijd een aanhoudend probleem zijn in een flink deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Vewin constateert dat het 7e NAP, de bijlagen en de bijbehorende Kamerbrief duidelijk maken dat de voorgestelde maatregelen in het plan niet zullen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.

Verlenging gezamenlijke aanpak in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden29 november 2021 - Nieuwsbericht

Boeren, drinkwaterbedrijven en overheden hebben zich de afgelopen jaren met een gezamenlijke aanpak ingezet om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen. De samenwerking richt zich in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op het verbeteren van de waterkwaliteit op gebiedsniveau om, uiterlijk in 2025, te kunnen voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat.

Europese Commissie maant Nederland en pleit voor meer ambitie bij de uitvoering van de Nitraatrichtlijn10 november 2021 - Nieuwsbericht

De verontreiniging met meststoffen uit de landbouw is in veel lidstaten, waaronder Nederland, nog altijd een punt van ernstige zorg. Dit komt naar voren in een onlangs gepubliceerd rapport van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn door alle EU lidstaten.

WWF: ‘Water, mens en natuur leidend bij de inrichting van Nederland’19 oktober 2021 - Waterspiegel

Bas Roels is zoetwaterexpert en programmamanager Rivieren en delta bij WWF Nederland. Wat betekenen de slechte prestaties van Nederland bij het halen van de doelen van de KRW voor de natuur?

Mestbeleid moet bijdragen aan bereiken waterkwaliteitsdoelen KRW19 oktober 2021 - Waterspiegel

Volgens de Nitraatrichtlijn mag de nitraatconcentratie in grondwater de grens van 50 mg/l niet overschrijden. Verschillende onderzoeken (KWR 2019, PBL en RIVM 2020) tonen dat een deel van het grondwater in winningen voor drinkwaterproductie nog steeds te hoge concentraties nitraat bevat.

Nu extra inzet nodig voor bescherming grondwaterbronnen in 7e Nitraat Actieprogramma19 oktober 2021 - Nieuwsbericht

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en bijbehorende plan-MER liggen momenteel ter inzage. Vewin heeft namens alle drinkwaterbedrijven in Nederland hierop gereageerd in een zienswijze. De conclusie hiervan is dat extra inzet nu noodzakelijk is voor het verbeteren van de grondwaterbronnen voor drinkwaterproductie, omdat het voorliggende ontwerp plan onvoldoende uitzicht biedt op het halen van het nitraatdoel in de grondwaterbeschermingsgebieden.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende