Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Beleidsnota Drinkwater

Dit heeft 37 resultaten opgeleverd.

WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 2027 24 november 2021 - Nieuwsbericht

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Negen fracties namen deel aan het debat en de aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het (niet) halen van de KRW-doelen in 2027. De Kamerleden bleken het met elkaar eens dat de doelen uiterlijk in 2027 gehaald moeten zijn en spraken hun zorg uit omdat doelbereik met de huidige set van maatregelen niet mogelijk blijkt.

WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 202711 november 2021 - Nieuwsbericht

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water (WGO) in de Tweede Kamer op maandag 22 november vraagt Vewin de Kamerleden om alles op alles te zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. Voor het tijdig halen van de KRW-doelen is in de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het voldoende is alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027 te nemen.

Oproep aan het kabinet: ‘Maak werk van watertransitie’19 oktober 2021 - Waterspiegel

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Dit jaar benadrukt Vewin hierin haar oproep aan het nieuwe kabinet voor een watertransitie. Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De watertransitie moet gericht zijn op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.

Drinkwatersector blij met door minister voorgenomen WACC 2022-20241 oktober 2021 - Nieuwsbericht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Tweede Kamer laten weten het voornemen te hebben om het advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over te nemen om de WACC (Weighted Average Cost of Capital) voor de drinkwaterbedrijven voor de periode 2022-2024 vast te stellen op 2,95%.

Het belang van een gezamenlijke implementatie- en uitvoeringsagenda24 augustus 2021 - Nieuwsbericht

Een belangrijk onderdeel en rode draad binnen alle thema's in de Beleidsnota Drinkwater is samenwerking. Dit is een goed voorbeeld van een 'lesson learned': uit de evaluatie van de vorige editie van deze beleidsnota bleek vooral dat het ontbrak aan een uitvoeringsagenda.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie12 augustus 2021 - Nieuwsbericht

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid.

ChristenUnie roept minister van IenW op tot snelle bevriezing van de WACC 24 juni 2021 - Nieuwsbericht

De ChristenUnie heeft vandaag in het zogenaamde tweeminutendebat, in vervolg op het Commissiedebat Water van 9 juni, een motie ingediend, ondersteund door GL, D66, CDA, VVD en SGP, die de minister oproept om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden over de investeringsmogelijkheden door, zodra mogelijk, de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen te benutten.

Voorwoord: Extra inzet nodig, óók van het nieuwe kabinet!7 juni 2021 - Waterspiegel

Onlangs presenteerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026. Een belangrijke mijlpaal voor de drinkwatersector. De nota geeft een overzicht van de opgaven waarvoor de drinkwatervoorziening staat en presenteert hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid. Tegelijkertijd legt de nota de basis voor een ambitieuze ‘implementatie- en uitvoeringsagenda’ die in de komende jaren tot concrete resultaten moet leiden.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie7 juni 2021 - Waterspiegel

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je geen water meer kunt drinken en geen water hebt om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Daarom moet de continue levering van goed drinkwater optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken.

Samenwerking en uitvoering7 juni 2021 - Waterspiegel

Voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening is goede samenwerking tussen het Rijk als systeemverantwoordelijke en alle andere betrokken partijen – provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven – essentieel. Ook is afstemming nodig met andere beleidsterreinen en organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, landbouw, circulariteit, industrie, natuur en woningbouw. Voor de beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen is het Deltaplan Zoetwater van belang. Voor de kwaliteit van de bronnen is de Kaderrichtlijn Water belangrijk, en verder bijvoorbeeld de bestuursovereenkomst Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden en de ketenaanpak voor medicijnresten. Het oplossen van bestaande en toekomstige knelpunten bij de drinkwatervoorziening vraagt om een aantal politiek-bestuurlijke keuzes. Om dit goed voor te bereiden bevat de Beleidsnota Drinkwater een gezamenlijke implementatie- en uitvoeringsagenda.

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende