Zoekresultaat

Filter
Resultaattype
Jaartal

U heeft gezocht op tag: Meststoffenwet

Dit heeft 3 resultaten opgeleverd.

Nieuw mestbeleid minister Schouten biedt kansen voor verbeteren waterkwaliteit11 september 2020 - Nieuwsbericht

​Minister Carola Schouten van LNV heeft op 8 september een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de contouren schetst voor de herbezinning op het mestbeleid. Op basis van deze contouren wil de minister een toekomstbestendig mestbeleid neerzetten richting een emissiearme landbouw en kringlooplandbouw. Dit mestbeleid moet ook zorgen voor een reductie van broeikasgas- en stikstofemissies, voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit en een gezonde bodem. Deze toekomstvisie is belangrijk voor het aanpakken van de nitraatproblematiek bij een deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie, vooral voor de winningen op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland.

Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken22 juli 2020 - Nieuwsbericht

Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW.

Onderzoek naar gevolgen mestgebruik voor waterwinning13 juni 2016 - Nieuwsbericht

De mestproblematiek is voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland nog altijd actueel, ondanks een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Vewin is gedaan door KWR Watercycle Research Institute en het RIVM.