Europees Parlement en lidstaten sluiten belangrijk akkoord aanpak chemische stoffen en PFAS
12 oktober 2022

Europees Parlement en lidstaten sluiten belangrijk akkoord aanpak chemische stoffen en PFAS

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de aanpak van chemische stoffen. Dit gebeurde door in te stemmen met het onderhandelingsakkoord over het aanscherpen van de Persistent Organics Pollutants (POPs) verordening. De lidstaten en het Europees Parlement spelen een belangrijke rol in de herziening van alle wetgeving op het gebied van chemische stoffen en zij hebben de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie om tot aanscherping te komen afgezwakt. Vewin vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Als de lidstaten en het Europees Parlement de Commissievoorstellen over chemische stoffen onder druk van de industrie afremmen blijft er weinig over van het Zero Pollution Action Plan en van de EU-Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen. Dit terwijl het actieplan van de Europese Commissie erg belangrijk is om vervuiling door gevaarlijke stoffen te voorkomen en om het probleem aan te pakken bij de bron. Vewin wil een stevige aanpak van chemische stoffen vanuit de principes van voorzorg, bronaanpak en de vervuiler betaalt.

Wetswijziging zorgt voor aanscherping normen PFOA in afval

De aanscherping van de POPs-verordening is een wetswijziging waardoor de norm voor PFOA in afval scherper wordt. PFOA is een veelvoorkomende stof uit de brede groep PFAS-stoffen. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was een nog lagere norm, maar deze ambitie is in de onderhandelingen afgezwakt. Vewin betreurt het dat de lidstaten en het Parlement het voorstel hebben afgezwakt. Omdat PFAS een zeer schadelijke stof is, pleit Vewin voor een totaalverbod op het gebruik van de hele groep van PFAS in de Europese Unie. Een positief punt in de aanpassingen is dat het Europees Parlement er voor gezorgd heeft dat de Europese Commissie verplicht is om binnen 5 jaar de PFOA-limieten te herzien om te bepalen of het nodig en mogelijk is om de POPsverordening aan te passen en de eisen voor PFOA aan te scherpen.

Schadelijke stoffen beter classificeren en strenger aanpakken

De Europese Commissie werkt in hetzelfde dossier ook aan een herziening van de CLP-verordening (Classification, Labelling & Packaging) over de classificatie van stoffen en het Europese toelatingsbeleid voor chemische stoffen (REACH). Dit doet de Commissie om schadelijke stoffen beter te kunnen te categoriseren en om te komen tot een strengere aanpak van de lozingen van gevaarlijke stoffen Vewin pleit ervoor dat persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen als Zeer Zorgwekkende Stoffen worden geclassificeerd en dat dit vervolgens doorwerkt in gebruiks- en lozingsrestricties in andere Europese regelgeving, zoals de Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Tags by dit artikel
Delen via: