7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Vewin wil extra inzet om doelen waterkwaliteit te halen
Terug 8 september 2021

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Vewin wil extra inzet om doelen waterkwaliteit te halen

Voor de drinkwatersector is het onlangs door minister Schouten gepubliceerde Ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) van groot belang omdat de maatregelen die hierin staan moeten zorgen voor het oplossen van de problemen met te hoge nitraatconcentraties in de bronnen voor drinkwaterproductie. Ook moet het NAP een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.


Eerste reactie op het ontwerp

Uit een eerste globale lezing van het ontwerp 7e NAP en bijbehorende documenten concludeert Vewin dat er interessante maatregelen worden voorgesteld op het gebied van onder andere aanpassing van de landbouwpraktijk richting duurzamere teelten, en dat er ingezet wordt op een gebiedsspecifieke aanpak in gebieden waar de waterkwaliteit nog onvoldoende is. Maar desondanks wordt er helaas onvoldoende uitzicht geboden op het halen van de genoemde waterkwaliteitsdoelen. De minister geeft in haar aanbiedingsbrief zelf ook aan dat hiervoor meer nodig is dan nu in het 7e NAP opgenomen is.

Belangrijk eerder afgesproken doelen te realiseren

Specifiek voor de drinkwatersector is belangrijk dat de eerder afgesproken doelen met betrekking tot de nitraatbelasting in grondwaterbeschermingsgebieden worden gerealiseerd. In de bij het 6e NAP horende Bestuursovereenkomst Nitraat in Grondwaterbeschermingsgebieden is vastgelegd dat uiterlijk gedurende de looptijd van het 7e NAP op gebiedsniveau in elk van de 34 deelnemende grondwaterbeschermingsgebieden blijvend moet worden voldaan aan de norm van 50 mg nitraat / l in het ondiepe grondwater. Daarnaast is het voor de drinkwatersector belangrijk dat het 7e NAP in bredere zin bijdraagt aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. De bij het ontwerp NAP gevoegde doorrekeningen laten zien dat voor het halen van al deze doelen meer inzet nodig is.

Balans pas in 2024 opmaken is veel te laat

Het voorstel van de minister om in 2024 de balans op te maken van de resultaten van de gebiedsspecifieke aanpak in gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft, is niet acceptabel voor Vewin. Dit betekent dat eventueel benodigde aanvullende verplichte maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen te halen pas in het 8e NAP opgenomen zullen worden. Dit is veel te laat. Wat Vewin betreft blijft de afspraak onverkort staan om de nitraatnorm in alle grondwaterbeschermingsgebieden tijdens de looptijd van het 7e NAP duurzaam te halen.

Vewin zal nader inhoudelijk reageren op het ontwerp 7e NAP in het kader van de gestarte consultatiefase.​

Tags by dit artikel
Delen via: