Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater
Terug 21 december 2022

Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater

Op 19 december stuurde minister Harbers van IenW het advies van de Studiegroep Grondwater naar de Tweede Kamer. Het rapport heeft als titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’. Vewin is positief over het advies: een deel van de aanbevelingen is opgenomen in de recente brief over Water en Bodem Sturend, maar op onderdelen bevat het advies verdere verdieping en aanscherping. Hierbij gaat het met name om de inzet op het vergroten van de waterbeschikbaarheid door water beter vast te houden en over het thema grondwaterkwaliteit.

Sponswerking en bronaanpak

In de Kamerbrief benoemt de minister dat grondwater beter vastgehouden moet worden. De Studiegroep Grondwater adviseert het waterbeheer en landgebruik zodanig in te richten dat de grond in staat is om als een spons te werken. Ook vraagt de minister in de brief aandacht voor de kwaliteit van het grondwater. Hij geeft aan dat het grondwater elke dag een ‘klein beetje viezer’ wordt door verontreiniging met chemische stoffen. ‘Actie is nodig.’ schrijft Harbers. Hij benoemt het advies om verdere achteruitgang van de grondwaterkwaliteit te voorkomen door een bronaanpak toe te passen.

Duurzaam evenwicht

De Studiegroep Grondwater adviseert verder om een duurzaam evenwicht tussen grondwater en landgebruik te realiseren, met name ook in bufferzones rond natuurgebieden. Hierbij gaat het ook over drinkwaterwinningen. In de bufferzones zijn drinkwateronttrekkingen toegestaan mits ze duurzaam inpasbaar zijn. De drinkwatersector onderschrijft dat en pleegt (al) veel inzet op verdere verduurzaming van winningen op lange termijn. Op de korte termijn bestaan er echter knelpunten om aan de stijgende watervraag te kunnen voldoen. Daarom is het op korte termijn cruciaal dat drinkwaterbedrijven meer vergunningsruimte krijgen. De Studiegroep adviseert dat voor de korte termijn waar nodig het drinkwaterbelang prioriteit dient te krijgen, mede om de vele nieuw te bouwen woningen tijdig van drinkwater te kunnen voorzien.

Goede uitvoering

Vewin waardeert het advies van de Studiegroep Grondwater en kijkt uit naar een goede uitvoeringsstrategie in samenhang met de uitvoeringsstrategieën van NOVEX, NPLG en WBS.


Tags by dit artikel
Delen via: