Afspraken versnellingstafels waterkwaliteit vastgesteld, focus nodig op goede uitvoering
Terug 24 maart 2021

Afspraken versnellingstafels waterkwaliteit vastgesteld, focus nodig op goede uitvoering

De minister van IenW heeft onlangs de afspraken gepresenteerd die voortkomen uit de eind 2018 opgerichte 'Versnellingstafels'. Deze tafels zijn toen ingericht om via concrete maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit. Vewin vindt het belangrijk dat deze afspraken er nu zijn, want Vewin heeft al vanaf het begin gepleit voor een concrete set aan bestuurlijke afspraken die de waterkwaliteit daadwerkelijk verbeteren. Deze impuls is nodig, want de kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk en is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Het huidige beleid is nog niet voldoende om in 2027 alle doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen bereiken, zo bleek uit de 'Nationale Analyse Waterkwaliteit' van het Planbureau voor de Leefomgeving en uit het recent verschenen RIVM-rapport 'Staat Drinkwaterbronnen'.

Extra impuls aan prioriteiten Delta-aanpak voor verbeteren waterkwaliteit

Eind 2016 werd de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit door een groot aantal partijen, waaronder Vewin, ondertekend. Hiermee werd een goede stap gezet om de aandacht te vergroten voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Omdat er meer nodig was om de problemen rond waterkwaliteit sneller aan te kunnen pakken, zijn eind 2018 in overleg met de verschillende betrokken 'water'-partijen, waaronder Vewin, de versnellingstafels ingesteld. Deze bestuurlijke versnellingstafels moesten een extra impuls geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak: nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (via de 'landbouwtafel'), opkomende stoffen en medicijnresten (via de 'stoffentafel'), en overige doorsnijdende thema's rond met name de Kaderrichtlijn Water (via de 'brede tafel'). De versnellingstafels hebben toegewerkt naar bestuurlijke afspraken met als doel verbetering van de waterkwaliteit. De afspraken zijn in januari 2021 vastgesteld in de Stuurgroep Water. Het gaat hierbij onder andere om afspraken voor de aanpak van opkomende stoffen en medicijnresten in het water.

Gemaakte afspraken goed monitoren, waterkwaliteit moet hoog op agenda blijven

Nu de versnellingstafels na twee jaar zijn afgelopen en er een set aan bestuurlijke afspraken ligt, moet bepaald worden hoe hiermee verder om te gaan in de volgende regeerperiode, en hoe bestuurlijk overleg over waterkwaliteit vorm krijgt . Vewin vindt dat waterkwaliteit bestuurlijk hoog op de agenda moet blijven staan, en dat de focus de komende jaren moet liggen op het tijdig halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Er moeten effectieve maatregelen worden opgenomen in de KRW-plannen voor de periode 2022-2027, die vervolgens moeten worden uitgevoerd. Het is van belang dat deze uitvoering, plus die van de afgesproken maatregelen van de versnellingstafels, goed wordt gemonitord. Ook moeten nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de waterkwaliteit in beeld worden gebracht. Waar nodig moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden afgesproken.

Lees meer over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en de versnellingstafels via: Delta-aanpak Waterkwaliteit - Helpdesk water​

Tags by dit artikel
Delen via: