Algemene Rekenkamer onderschrijft zorg Vewin over risico's aardwarmteboringen voor bronnen drinkwatervoorziening
Terug 17 juni 2021

Algemene Rekenkamer onderschrijft zorg Vewin over risico's aardwarmteboringen voor bronnen drinkwatervoorziening

​​Uitsluiting van aardwarmte in reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening moet worden geborgd in afspraken met het Rijk.

In een net uitgebracht rapport geeft de Algemene Rekenkamer aan dat zij vindt dat de risico's van geothermie voor ondergrondse drinkwaterbronnen (grondwater) helder moeten worden afgewogen in de vergunningverlening voor geothermie. Zij vindt daarnaast dat de ministers van EZK (verantwoordelijk voor geothermie) en IenW (verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening) het initiatief moeten nemen om in wet- en regelgeving duidelijk vast te leggen hoe de belangen van geothermie en drinkwatervoorziening zich tot elkaar verhouden, zeker gezien de ambitie om geothermie snel op te schalen. Dat verheldert volgens de Algemene Rekenkamer in de uitvoering de afweging van beide belangen. In het nawoord van het rapport staat dat de ministers de urgentie van het probleem en het belang van meer centrale regie onvoldoende inzien. Zij gaan volgens de Rekenkamer daarmee voorbij aan problemen die zich in de praktijk voordoen

Uitsluiting mijnbouw in gebieden drinkwatervoorziening

Vewin is verbaasd dat de ministeries niet herkennen dat er spanning kan ontstaan tussen het belang van geothermie en dat van drinkwatervoorziening. In de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) uit 2018 heeft het Rijk aan provincies en drinkwaterbedrijven gevraagd aan te geven waar aanvullende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening gewenst en wat daar het beleid voor aardwarmtevergunningen moet zijn.
Vewin en IPO hebben hierover net een rapport afgerond dat zij binnenkort aan het Rijk aanbieden. In dit rapport staat dat mijnbouw (inclusief boringen naar aardwarmte) in die gebieden uitgesloten moet worden. Provincies zijn verantwoordelijk voor de goede bescherming van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening, maar hebben bij vergunningen voor aardwarmteboringen slechts een adviesrecht.
Vewin vindt het van belang dat de uitsluiting van aardwarmte in reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening nu door het Rijk wordt overgenomen. Vewin wil samen met het Rijk afspraken maken over de doorwerking daarvan in de vergunningverlening voor aardwarmte. Daarnaast pleit Vewin voor adviesrecht van de drinkwatersector bij die vergunningverlening.

Lees het standpunt van Vewin over mijnbouw en drinkwatervoorziening
Lees het rapport van de Algemene Rekenkamer Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte

Tags by dit artikel
Delen via: