Congres Duurzame Zorg laat zien dat zorgsector medicijnresten in water serieus neemt
Terug 10 oktober 2019

Congres Duurzame Zorg laat zien dat zorgsector medicijnresten in water serieus neemt

Vandaag vindt het congres Duurzame Zorg plaats in Zwolle, tijdens dit congres staat de verduurzaming van de zorg centraal. Verduurzaming is een actueel thema in de zorg. Zo hebben veel partijen uit de zorgsector de 'Green Deal zorg 2.0 Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' getekend, een aantal nieuwe partijen zullen dat tijdens het congres doen. Met deze Green Deal maken de ondertekenaars afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Eén van de vier pijlers in de Green Deal is het terugdringen van medicijnresten in water. Vewin vindt het een goede zaak dat de zorgsector met deze Green Deal laat zien dat ze het probleem van medicijnresten in water serieus neemt en gaat werken aan oplossingen. Tijdens het congres Duurzame Zorg is er veel aandacht voor het terugdringen van medicijnresten, zo vinden er themasessies plaats over de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water en over het terugdringen van contrastmiddelen in water via de inzet van plaszakken.

Medicijnresten vormen bedreiging kwaliteit bronnen voor drinkwater

Uit de onlangs gepubliceerde KWR-studie over de toestand van de bronnen komt naar voren dat onder andere medicijnresten een bedreiging vormen voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen. Vewin hecht daarom groot belang aan de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, waarin alle betrokken ketenpartijen uit de zorg- en watersector en de overheid samenwerken om medicijnresten in water terug te dringen.

Voortvarende aanpak Ketenaanpak Medicijnresten uit Water nodig

Samen met partijen uit de zorgsector en het ministerie van IenW werkt Vewin aan een bronaanpak om ervoor te zorgen dat de middelen niet meer in het milieu terecht komen. De grootste winst kan worden behaald door een verdergaande afvalwaterzuivering, maar ook vooraan in de keten – bij de zorgsector – zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat medicijnresten het water bereiken. Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de aanpak van contrastmiddelen. Doordat contrastmiddelen slecht afbreekbaar zijn, komen ze in het milieu en drinkwaterbronnen terecht. Andere elementen van de aanpak in de zorgsector zijn waterzuivering bij ziekenhuizen en het niet door de gootsteen afvoeren van vloeibare geneesmiddelen. Deze thema's worden opgepakt binnen de Green Deal Duurzame Zorg. De volgende stap in deze Green Deal is de daadwerkelijke invulling en uitvoering van de voornemens. Vewin vindt een voortvarende uitvoering en monitoring van de acties om daadwerkelijk tot een verbetering van de waterkwaliteit te komen nu nodig, want medicijnresten horen niet in drinkwaterbronnen thuis, zuivering kost veel inspanningen en sommige medicijnen en röntgencontrastmiddelen zijn lastig uit het water te zuiveren. Daarom is een aanpak waarbij medicijnresten niet in het water terechtkomen belangrijk. De Europese Commissie heeft in maart 2019 een Europese strategie voor geneesmiddelen in het milieu gepubliceerd. Vewin vindt het van belang dat ook op Europees niveau ingezet wordt op transparantie over milieugegevens van geneesmiddelen en op een norm, gebaseerd op het voorzorgsprincipe, voor oppervlakte- en grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterproductie.

Lees meer in over dit onderwerp in het Vewin Position Paper over Medicijnresten

Tags by dit artikel
Delen via: