Europees Parlement wijst op noodzaak aanpak medicijnresten in water
Terug 11 maart 2020

Europees Parlement wijst op noodzaak aanpak medicijnresten in water

Op 5 maart heeft de milieucommissie van het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen over Geneesmiddelen in het Milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Nederland wordt als een van de voorbeeldlanden aangehaald die de impact van medicijnresten op water al aanpakt; Nederland heeft immers de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.
Vewin pleit voor een Europese ketenaanpak en vraagt om concrete vervolgstappen op de Strategische Aanpak.

Aanpak noodzakelijk, bronaanpak leidend

Het EP wijst vooraleerst op de noodzaak van een aanpak van medicijnresten, gezien de gevolgen voor het (water)milieu en de volksgezondheid. Het Parlement vraagt de Commissie medicijnresten in water aan te pakken binnen het zero pollution action plan voor lucht, water en bodem, een initiatief onder de Europese Green Deal. Dit plan wil de Commissie volgend jaar uitbrengen.
Het EP benadrukt dat 'bronaanpak' en 'de vervuiler betaalt' als beginselen van Europese milieuwetgeving leidend moeten zijn. Het Parlement wil net als de Commissie een ketenaanpak en benadrukt in de resolutie het belang van verschillende onderdelen in zo'n ketenaanpak.

Waterwetgeving

De impact van medicijnresten op water moet volgens het EP meegenomen worden in de evaluaties van waterwetgeving. De Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn stedelijk afvalwater zijn net geëvalueerd en de Commissie beraadt zich op vervolgstappen. Daarnaast roept het Parlement de Commissie op om geneesmiddelen die risicovol zijn voor het milieu op te nemen in de lijst van prioritaire stoffen die binnenkort aangepast wordt.

Maatregelen

Het EP noemt een aantal concrete maatregelen voor de ketenaanpak:

  • Meer onderzoek naar 'groene geneesmiddelen' en de aanbesteding hiervan;
  • Meenemen van de milieu-impact in risico-baten analyses van nieuwe geneesmiddelen;
  • Voorzuiveren van afvalwater door farmaceutische producenten, met de best beschikbare techniek;
  • Beter trainen van medisch personeel en apothekers;
  • Vergroten van bewustwording bij patiënten over het gepaste gebruik van geneesmiddelen;
  • Opzetten van inzamelingsprogramma's van oude en ongebruikte geneesmiddelen door lidstaten;
  • Betere samenwerking tussen lidstaten, ook binnen grensoverschrijdende stroomgebieden;
  • Extra fondsen voor nieuwe technologieën voor het opsporen en geavanceerd zuiveren van medicijnresten;
  • Opzetten van een centrale database met de resultaten van milieurisico-analyses.

Vewin vindt het belangrijk dat ook het Europees Parlement met de laatstgenoemde maatregel inziet dat het voor drinkwaterbedrijven en waterbeheerders essentieel is dat informatie over bijvoorbeeld de impact op waterkwaliteit, gedrag van stoffen in het milieu, afbreekbaarheid en zogenoemde cocktaileffecten transparanter en beter toegankelijk wordt.

Eind maart stemt het Europees Parlement in een plenaire vergadering over de resolutie. EP-leden kunnen hiervoor amendementen indienen.

Tags by dit artikel
Delen via: