Europees Parlement wil drinkwaterbronnen beter beschermen tegen klimaatverandering
Terug 18 december 2020

Europees Parlement wil drinkwaterbronnen beter beschermen tegen klimaatverandering

​Het Europees Parlement (EP) heeft deze week een voor de drinkwatersector belangrijke resolutie over klimaatadaptie aangenomen. In de resolutie wordt gepleit voor het beter beschermen van drinkwaterbronnen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het EP benadrukt dat een van de redenen waarom deze bronnen onder toenemende druk komen te staan het veranderende klimaat is. Hierbij valt te denken aan verschijnselen als droogte en verzilting. Daarnaast wijst het EP er in de resolutie op dat bij minder water in rivieren en beken de impact van schadelijke stoffen groter is, want de vervuiling verdunt dan namelijk minder. Ook vindt het EP dat de EU-lidstaten beter moeten samenwerken en hun adaptatiemaatregelen meer moeten afstemmen met elkaar. Maatregelen in bovenstroomse landen, zoals bijvoorbeeld het water beter vasthouden, kunnen grote gevolgen hebben voor de wateraanvoer in landen die benedenstrooms liggen zoals Nederland. Deze resolutie onderstreept de eis van het EP voor een betere implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het EP vroeg al eerder om betere implementatie van de EU-waterwetgeving en om er op toe te zien dat de grensoverschrijdende samenwerking dringend moet worden opgeschaald om vervuiling beter aan te pakken om ook in grenswateren de KRW-doelen te kunnen halen. Water houdt zich niet aan landsgrenzen, daarom is afstemming en samenwerking tussen EU-Lidstaten cruciaal.

Pleidooi betere internationale samenwerking klimaatadaptatie is bemoedigend
Vewin vindt het bemoedigend en een stap vooruit dat het Europees Parlement pleit voor betere internationale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en hierbij wijst op het belang van waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening. Ook Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren en toenemende kans op hevige buien met wateroverlast. Klimaatadaptatie is daarom nodig om waterbeschikbaarheid te verbeteren. Het belang van de drinkwatervoorziening moet worden geprioriteerd bij het maken van adaptatiestrategieën en maatregelen.

Voorbereidingen nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie
Met deze resolutie voorziet het EP de Europese Commissie van input voor de nieuwe EU-Klimaatadaptatiestrategie. De Europese Commissie heeft inmiddels al aangegeven deze boodschap mee te nemen in de voorbereidingen van deze strategie. De nieuwe Europese strategie moet lidstaten aanzetten tot het maken van eigen nationale klimaatadaptatiestrategieën. Als de lidstaten het belang van klimaatadaptatie voor drinkwaterbronnen hierin meer gaan meenemen en beter met elkaar gaan afstemmen, zal dit helpen om voldoende water voor de productie van drinkwater te kunnen blijven garanderen.

Tags by dit artikel
Delen via: