Europese Commisie kondigt verscherping aanpak medicijnresten aan
Terug 8 december 2020

Europese Commisie kondigt verscherping aanpak medicijnresten aan

​Onlangs heeft de Europese Commissie de Farmaceutische Strategie uitgebracht. Tegelijkertijd publiceerde zij een voortgangsrapportage over de vervolgstappen op de Strategische Aanpak van Geneesmiddelen in het Milieu van 2019.
De Europese Commissie gaat de geneesmiddelenwetgeving herzien en daarbij de milieurisicobeoordeling aanpassen. Dit biedt een mogelijkheid om de impact van geneesmiddelen op de waterkwaliteit (van drinkwaterbronnen) hierin mee te nemen. Vewin pleit al jaren voor een betere en transparantere milieubeoordeling en monitoring.

Milieurisicobeoordelingen

De Commissie voorziet in 2022 te komen met een aanpassing van de geneesmiddelenwetgeving en wil daarin de bepalingen omtrent de milieu-impactbeoordelingen voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen herzien. Ook wil de Commissie dat de Europese industrie beste beschikbare technieken (BBT's) gebruikt voor het duurzaam produceren van geneesmiddelen. Verder wil zij een aantal geneesmiddelen opnemen in de lijst met prioritaire stoffen.

De Farmaceutische Strategie is een agenda met wetgevende en niet-wetgevende acties die de komende jaren zullen worden uitgewerkt. Deze moeten de gehele levenscyclus van geneesmiddelen beslaan van productie tot distributie, en consumptie tot afvalverwerking. De Commissie onderkent bijvoorbeeld dat er nog altijd veel afval is van ongebruikte geneesmiddelen, en overweegt maatregelen voor wat betreft de grootte van verpakkingen en wil de houdbaarheid van geneesmiddelen onder de loep nemen.

Naast de nieuwe strategie zet de Commissie ook in op de verdere uitvoering van de Strategische Aanpak van Geneesmiddelen in het Milieu. In een voortgangsrapportage laat de Commissie de stand van zaken zien voor wat betreft de genomen maatregelen.

Uitbreiding rioolwaterzuivering

In het kader van de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater onderzoekt de Commissie uitdrukkelijk hoe emissies van geneesmiddelenresten aangepakt kunnen worden en wil zij extra fondsen beschikbaar maken voor nieuwe technologieën voor het opsporen en geavanceerd zuiveren van medicijnresten. De EC laat ook de haalbaarheid onderzoeken van het uitbreiden van bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) met meer geavanceerde zuiveringsmethoden voor geneesmiddelen. Ook kijkt zij naar monitoring van effluent van RWZI's die potentiële hotspots zijn.

Vewin pleit ook al jaren voor een betere zuivering van medicijnresten. Vewin bepleit dat in de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater de aanpak van microverontreinigingen geïntegreerd wordt en dat de aanpak van medicijnresten, industriële stoffen en andere microverontreinigingen, pathogene organismen, antibioticaresistente bacteriën en plastics toegevoegd worden aan de richtlijn.

De Commissie gaat de komende tijd de herziening van de geneesmiddelenwetgeving voorbereiden, een voorstel voor herziening komt in 2022.

Lees het standpunt van Vewin over medicijnresten
Lees de EU strategie over medicijnresten

Tags by dit artikel
Delen via: