Herziening Europese regels lozingen stap vooruit
Terug 15 april 2022

Herziening Europese regels lozingen stap vooruit

Op 5 april 2022 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de modernisering van de Richtlijn industriële emissies en de Europese registratie van deze emissies. Het voorstel benoemt veel gebreken van de huidige richtlijn. De Commissie stelt aanpassingen voor op het gebied van grenswaarden voor vervuiling, vergunningverlening en lozingen. Vewin pleit al jaren voor strengere Europese normen voor lozingen en een betere registratie hiervan en ziet het voorliggende voorstel als een stap vooruit. Tegelijkertijd bepleit Vewin op enkele punten aanscherping.

Minder vervuiling, meer transparantie

In het voorstel wil de Europese Commissie:

  • ambitieuzere grenswaarden voor vervuiling;
  • meer publieke participatie en transparantie bij vergunningverlening;
  • verbeterde toegankelijkheid van vergunningen;
  • restricties om de lozing van "Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)" en stoffen uit de Prioritaire Stoffen Richtlijn te voorkomen door verplicht de "Best Available Techniques (BAT)" te gebruiken;
  • bij lozingen op afvalwatersystemen verkenning of de achterliggende rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voldoende kan verwijderen;
  • betere onderbouwing van eventuele derogaties.

Toetsen aan innamepunten voor drinkwaterproductie

Nadeel blijft volgens Vewin dat de richtlijn alleen voor grotere installaties en slechts circa 20% van de lozingen geldt. Vewin pleit voor een bredere scope. Daarnaast zou op Europees niveau, net als in Nederland, getoetst moeten worden aan de effecten van lozingen op innamepunten voor drinkwater. Dit geldt in ons land ook voor lozingen die indirect via rioolwaterzuiveringsinstallaties en afvalwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater komen. Extra zuivering is noodzakelijk wanneer drinkwaterbronnen in gevaar zijn.

Registratie

In het voorstel is op genomen dat Zeer Zorgwekkende Stoffen verplicht geregistreerd worden. Aanvullend pleit Vewin er voor dat dit voor een hoger percentage van de lozingen gaat gelden en dat ook stoffen zonder het kenmerk Zeer Zorgwekkend, maar die de vergunningverlener als relevant beschouwt, verplicht geregistreerd worden. Dit geldt ook voor lozingen via koelwater.
Dit alles kan zorgen voor een betere integratie van de Europese doelen en regelgeving van de Kaderrichtlijn Water, registratie via REACH, de Richtlijn stedelijk afvalwater en de Richtlijn industriële emissies.

Uitvoering

Belangrijk aandachtspunt is de uitvoering. Het is volgens Vewin cruciaal dat er voldoende capaciteit en inzet komt bij het bevoegd gezag, in Nederland veelal omgevingsdiensten, om toe te zien op de implementatie en de richtlijn en goed te kunnen handhaven.

De Commissie introduceert in haar voorstellen ook een nieuw portal voor een beter inzicht in de vergunningen en gegevens van emissies. Het bestaande register (European Pollutants Release and Transfer Register) is niet voldoende samenhangend en transparant. Vewin pleit dan ook voor adequaat toezicht op dit Portal door een onafhankelijk instituut als het EEA, het Europees Milieuagentschap, en monitoring van de voortgang.

Lees de reactie van Europese koepel Eureau op de Industrial Emissions Directive

Tags by dit artikel
Delen via: