ILT: ‘Drinkwaterbedrijven leveren goede kwaliteit water, vaker verontreinigingen in de bron’
Terug 6 december 2022

ILT: ‘Drinkwaterbedrijven leveren goede kwaliteit water, vaker verontreinigingen in de bron’

Drinkwaterbedrijven leverden ook in 2021 water van goede kwaliteit. Dat concludeert de ILT die als toezichthouder beoordeelt of het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten (zoals een incidentele normoverschrijding) en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.

Kwaliteitsmetingen na zuivering en aan de kraan

99,9% van de genomen monsters voldeed aan de wettelijke normen. In 747 gevallen voldeed het drinkwater niet aan de norm. Bij 617 gevallen hiervan (83%) ging het om stoffen die geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Binnen het wettelijk meetprogramma meten de drinkwaterbedrijven de kwaliteit van het water na de zuivering en aan de kraan, bij consumenten thuis in het distributiegebied. Vanwege de coronapandemie hebben de drinkwaterbedrijven een deel van de monsternames op alternatieve locaties gedaan, in plaats van bij consumenten thuis. Dit waren bijvoorbeeld buitenkranen en tapkranen in openbare gebouwen. De ILT stelt dat de vergelijkbaarheid van de resultaten met eerdere jaren daardoor minder vanzelfsprekend is maar zegt geen signalen te hebben dat waterkwaliteitsgebreken daardoor onopgemerkt zijn gebleven. In 2021 voerden de drinkwaterbedrijven 544.006 metingen uit in het meetprogramma.

Normoverschrijdingen

In 2021 hebben zich twee incidenten voorgedaan met een omvangrijke E.coli-besmetting, in Zuidoost-Brabant en in Oldenzaal en omgeving. Hiervoor werd een grootschalig kookadvies afgegeven. De betrokken drinkwaterbedrijven hebben de incidenten intensief geëvalueerd, de resultaten hiervan besproken met de ILT en de lessen gedeeld met de overige drinkwaterbedrijven. De aanwezigheid van chemische stoffen is de oorzaak van de overige 19 normoverschrijdingen.

Lood

Drinkwaterbedrijven controleren de hoeveelheid lood in drinkwater. Ze rapporteren per distributiegebied of het jaargemiddelde van de meetwaarden aan de drinkwaternorm voldoet. In 2021 is de norm voor lood eenmaal overschreden. In 2021 zijn er ook 1832 individuele loodmetingen geanalyseerd. In 18 gevallen hiervan is een overschrijding gemeten van de drinkwaternorm (10 microgram per liter of meer). Loden leidingen in oudere woningen zijn meestal de oorzaak van individuele normoverschrijdingen. Eigenaren van die panden zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Drinkwaterbedrijven adviseren hierbij.

Vaker verontreinigingen in de bron

Drinkwaterbedrijven hebben een ontheffing van de ILT nodig om drinkwater te blijven produceren uit oppervlaktewater dat verontreinigd is. De ILT geeft deze ontheffing alleen als de verontreiniging geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Op 31 december 2020 waren er tien ontheffingen van kracht. Op 31 december 2021 was dat er nog één. Drinkwaterbedrijven die drinkwater maken uit oppervlaktewater merken steeds vaker dat dit water stoffen bevat in concentraties boven de signaleringswaarde van 1 microgram per liter (1 μg/L) voor organische microverontreinigingen en ‘overige antropogene stoffen’, zoals vastgelegd in de Drinkwaterregeling.


Tags by dit artikel
Delen via: